Uppdaterad 5 december 2018

Förslag om en långsiktig satsning för att minska stigma

Folkhälsomyndigheten lyfter i en nyligen redovisad utredning behovet av en långsiktig satsning för att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Insatser för att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid utgör en viktig del av ett förebyggande och främjande arbete inom området. I syfte att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid beslutade regeringen 2018-06-28 att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda en informations- och kunskapshöjande insats inom psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget var uppdelat i två delar där det första steget innebar att utreda och redovisa en plan för hur en insats för att minska stigma kan utformas och genomföras, inklusive kostnadsberäkning av genomförandet.

Baserat på resultaten från den utredning som Folkhälsomyndigheten genomfört inom ramen för uppdraget drar vi slutsatsen att arbetet för att minska stigma tar tid, kräver uthållighet, och att det finns behov av en nationell aktör som kan koordinera insatserna. Resultaten pekar vidare på att arbetet måste bestå av olika typer av kunskapshöjande och attitydförändrande insatser, riktade till olika målgrupper och ske på olika nivåer i samhället. En enskild nationell kampanj som genomförs under en begränsad tid kan inte motiveras vare sig ur ett vetenskapligt eller ekonomiskt perspektiv.

– Vår utredning visar också att det redan görs mycket för att bidra till att stigma kring psykisk ohälsa och suicid minskar. Men arbetet är splittrat och riskerar att inte uppnå avsedda effekter. Vårt förslag är därför att det satsas mer långsiktigt på nationell samordning för att få till en sammanhållen riktning på arbetet, i samarbete med aktörer på regional och lokal nivå, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Uppdrag att förbereda en informationsinsats