Uppdaterad 26 mars 2019

Två nya rapporter om utbildningsinsatser

Utbildningsinsatser är ett viktigt inslag i ett suicidpreventivt arbete. I två forskningsprojekt har Folkhälsomyndigheten tagit fram fördjupad kunskap om effekter och erfarenheter av utbildningsinsatser för att förebygga självmord.

Utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks kunna minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Det är dock oklart om utbildningar som riktar sig till vuxna har någon sådan effekt. Personal som har genomgått utbildningarna upplever ändå att utbildningen har ökat deras beredskap att ingripa och ge stöd till personer som mår psykisk dåligt, och att de fått kunskaper och verktyg för att kunna agera mer självsäkert i sådana situationer. Det visar resultaten från två forskningsrapporter som Folkhälsomyndigheten publicerat om utbildningsinsatser för att förebygga suicid. Den ena rapporten är en systematisk litteraturöversikt med fokus på insatsernas effekt och den andra är en kvalitativ studie om erfarenheter av personal inom vård, stöd och service som genomgått ett par av de vanligt förekommande utbildningsprogrammen i Sverige.

I den systematiska litteraturöversikten har vi kartlagt och sammanvägt effekter av utbildning och medvetandegörande insatser utanför hälso-och sjukvården för att minska psykisk ohälsa och suicid. Resultaten visar att utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Däremot är det oklart om s.k. mediatorsutbildningar (gate-keeper-utbildningar) som är riktade till vuxna har någon sådan effekt. Generellt sett krävs mer forskning för att kunna avgöra insatsernas effekt bland vuxna. Resultaten baseras på 173 publikationer, varav 41 användes för sammanvägningen av effekter genom metaanalys och narrativ analys. De utfall som undersöktes var kunskaper om och attityder till suicid, färdigheter i att ingripa och förekomsten av suicidtankar och suicidförsök.

Den kvalitativa studien handlar om hur personal inom vård, stöd och service som genomgått utbildningarna "Första hjälpen till psykisk hälsa" eller "Psykisk livräddning" beskriver sina erfarenheter av att möta personer med psykisk ohälsa och vilken användning de haft av utbildningarna. Resultaten visar att utbildningar kan ge deltagarna beredskap att ingripa och ge stöd till personer som mår psykisk dåligt. Utbildningarna tycks också ge kunskaper och verktyg för att kunna agera mer säkert i sådana situationer. Utbildning tycks även kunna bidra till ökat intresse för psykisk hälsa och suicidprevention hos deltagarna. Resultaten baseras på 31 intervjuer bland personer som gått någon av utbildningarna i Västerbottens län mellan åren 2013–2015.

Rapporterna vänder sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som är intresserade av frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs mer 

Forskning om utbildningsinsatser