Uppdaterad 12 januari 2021

Bidrag till ideella organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention

Nu har Folkhälsomyndigheten fördelat statsbidrag för verksamhetsåret 2021 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

50 organisationer beviljas verksamhetsbidrag

50 miljoner kronor har beviljats till 50 organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse.

Verksamhetsbidraget syftar dels till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention, dels till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

För 2021 års verksamhetsbidrag har förordningen om statsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention tillämpats för första gången. Syftet med förordningen är att skapa bättre förutsättningar och en större långsiktighet för de sökande organisationerna och för Folkhälsomyndigheten som administrerar statsbidraget.

Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag för 2021

Tio projekt beviljas fortsatta medel

Folkhälsomyndigheten utlyste hösten 2020 projektbidrag inom suicidprevention. Endast ideella organisationer med pågående projektfinansiering inom suicidprevention kunde söka fortsatta medel. Totalt beviljades tio projekt medel som avser 2021.

Nedan listas de organisationer och projekt som tilldelas medel:

  • Betaniastiftelsen (438 000 kr) för projektet: Efterlevandestöd vid suicid – Sorgen efter den som inte orkade leva
  • Frivilligorganisationen Agape Göteborg (1 300 000 kr) för projektet: Suicidprevention genom den aktiva handlingen - En utvärdering av Agape 2017-2020
  • Män för jämställdhet (MÄN) (1 000 000 kr) för projektet: Suicidprevention MÄN
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (800 000 kr) för projektet: Anhörigstöd psykisk hälsa
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (492 000 kr) för projektet: Good enough
  • Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (872 000 kr) för projektet: Grundutbildning efterlevandestöd
  • Riksförbundet Hjärnkoll (1 600 000 kr) för projektet: Vi pratar om livet – män 70+
  • Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation (1 098 000 kr) för projektet: Ökad kunskap om svår PANS och koppling till suicidalitet och allvarliga självskadebeteenden bemötande, diagnos, behandling och suicidprevention
  • Suicide Zero (1 400 000 kr) för projektet: Våga fråga E
  • Suicide Zero (1 000 000 kr) för projektet: Digitala säkerhetsplaner

Läs mer 

Projektmedel för suicidpreventivt arbete 2021

Ideella organisationer förstärker och kompletterar arbetet

Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Folkhälsomyndigheten har därför ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga suicid i hela befolkningen. Arbetet är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer, däribland den ideella sektorn vars insatser på området är betydelsefulla.