Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle. En uppgift för oss är att prioritera de viktigaste folkhälsofrågorna och att arbeta för att undanröja de hinder som finns för att hela befolkningen ska ha en god hälsa.

Siluettbild av fem människor i olika åldrar

En av våra största utmaningar är att ta fram och sprida kunskap som bidrar till att uppnå en god och jämlik hälsa, inte minst inom området suicidprevention. Vi är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet och vår verksamhet bedrivs både i Solna och i Östersund.


Läs mer om Folkhälsomyndigheten

Läs mer om vårt uppdrag inom området psykisk hälsa

Läs mer om vårt uppdrag inom suicidprevention