Publicerad 14 juni 2018

Publikationer

Nedan listas de senaste publikationerna inom området suicidprevention som har publicerats av Folkhälsomyndigheten. För fler publikationer och publikationer inom andra områden besök www.folkhalsomyndigheten.se.

2018

 • Alkohol och suicid

  Denna rapport handlar om sambandet mellan alkoholkonsumtion och självmord. Tidigare analyser har visat ett samband mellan alkoholkonsumtion och suicid i befolkningen i Sverige för perioden 1951–1995. Resultaten i den här rapporten påvisar inget sådant samband för perioden 1995–2015. Ett försvagat samband mellan konsumtion av alkohol och alkoholrelaterade skador och dödlighet under 1990-talet och 2000-talet…

  Alkohol och suicid
 • Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

  Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå. Sedan i maj 2015…

  Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden
 • Landstingens arbete med att förebygga självmord

  Antalet landsting som arbetar med suicidprevention utanför den kliniska verksamheten har ökat. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på regional nivå. Det här faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer. Bläddra och läs

  Landstingens arbete med att förebygga självmord
 • Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

  Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Framförallt insatser som riktar sig att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till…

  Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

2017

 • Suicidprevention 2017 - En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

  Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Det omfattar det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Vi presenterar också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Rapporten riktar sig till tjänstepersoner på Regeringskansliet…

  Suicidprevention 2017 - En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord
 • Flera insatser kan förebygga självmord

  Det går att förebygga suicid, självmord, genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression, följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök, samt förebygga självmordstankar och självmordsförsök genom skolbaserade insatser Detta visar en systematisk litteraturöversikt över det senaste decenniets forskning om effekter av suicidpreventiva insatser. Detta blad i serien…

  Flera insatser kan förebygga självmord
 • Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

  I Sverige är det ungefär 1100 personer som tar sina liv årligen. Det finns ett samband mellan självmord och alkoholkonsumtion. I en litteraturöversikt av Xuan med kollegor (2016) undersöktes sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och självmord. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat översikten i serien Utblick folkhälsa. Sedan i maj 2015 samordnar Folkhälsomyndigheten det suicidpreventiva arbetet…

  Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

2016

 • Suicidprevention 2016 – en lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

  I den här rapporten sammanfattar vi det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. I rapporten presenteras också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Den riktar sig till tjänstemän på Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionsfrågor. Den riktar sig…

  Suicidprevention 2016 – en lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord
 • National action programme for suicide prevention

  The national action programme adopted by the Swedish Parliament in 2008 contains nine strategic areas of action to reduce the incidence of suicide. This brochure provides examples of what initiatives can be used in order to achieve this goal, and is directed at everyone working on, or about to start working on, suicide prevention work in, for example, a municipality, region or other type of organisation Version…

  National action programme for suicide prevention
 • Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

  Skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga visar en systematisk sammanställning av litteraturöversikter av Kathryn Bennet och hennes medarbetare. Författarna finner däremot att kunskapsläget om effekter av suicidbaserad prevention på antalet suicid och på olika sekundära utfall, som kunskap om suicid och nedstämdhet, är oklart. Detta blad riktar sig…

  Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar
 • Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

  En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar vad kommunen kan göra för att förhindra att det sker igen. Syftet med händelseanalyser är att öka kunskapen om självmord bland barn och unga och upptäcka förbättringsområden. De kan också vara en viktig del av stödet till de närstående, personalgruppen och andra efterlevande. Kommunen har en unik position i det självmordsförebyggande…

  Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser
 • Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser

  Denna rapport är en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. Rapporten kan användas för att få en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, som exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer. Bläddra och läs i publikationen längre…

  Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser
 • Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

  Den här rapporten presenterar resultaten av en kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården. Arbetet med kartläggningen handlade om att identifiera, bedöma och sammanfatta forskningslitteratur baserat på befintliga systematiska litteraturöversikter. Målgrupperna för rapporten är forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar…

  Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården
 • Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

  För att effektivt förebygga suicid krävs en bred samverkan mellan regering och riksdag, myndigheter, kommuner och landsting, universitetet och högskolor, frivilligorganisationer och anhöriga. Alla har vi en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i framtiden tar sina liv. Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för…

  Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention
 • Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

  Arbetet med att förebygga suicid är spritt över landet och sker på olika nivåer. Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på regional nivå, där arbetet drivs av landstingen. I de delar av landet där landstingen inte arbetar med suicidprevention sker arbetet i vissa fall på kommunnivå. Det här faktabladet är en sammanfattning av den längre rapporten ”Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet…

  Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser
 • Effekter av insatser för att förebygga suicid

  Folkhälsomyndigheten har genomfört en kartläggande litteraturöversikt med syftet att beskriva kunskapsläget om suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården. I det här faktabladet sammanfattar vi effekterna av olika typer av insatser som kan minska suicid, suicidförsök och suicidtankar. Bladet riktar sig till forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med…

  Effekter av insatser för att förebygga suicid

2015

2014