Publikationer 2018

Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Landstingens arbete med att förebygga självmord

Antalet landsting som arbetar med suicidprevention utanför den kliniska verksamheten har ökat. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på regional nivå. Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Framförallt insatser som riktar sig att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Publikationer 2017

Bild på framsida av publikationen

Flera insatser kan förebygga självmord

Det går att förebygga suicid, självmord, genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression, följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök, samt förebygga självmordstankar och självmordsförsök genom skolbaserade insatser Detta visar en systematisk litteraturöversikt över det senaste decenniets forskning om effekter av suicidpreventiva insatser.

Bild på framsida av publikationenAlkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

I en litteraturöversikt av Xuan med kollegor (2016) undersöktes sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och självmord. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat översikten i serien Utblick folkhälsa.

Publikationer 2016

Bild på framsida av publikationen

National action programme for suicide prevention

The national action programme adopted by the Swedish Parliament in 2008 contains nine strategic areas of action to reduce the incidence of suicide. This brochure provides examples of what initiatives can be used in order to achieve this goal, and is directed at everyone working on, or about to start working on, suicide prevention work in, for example, a municipality, region or other type of organisation

Bild på framsida av publikationenSkolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

Skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga visar en systematisk sammanställning av litteraturöversikter av Kathryn Bennet och hennes medarbetare. Författarna finner däremot att kunskapsläget om effekter av suicidbaserad prevention på antalet suicid och på olika sekundära utfall, som kunskap om suicid och nedstämdhet, är oklart.

Detta blad riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med suicidprevention inom såväl kommun och landsting som myndigheter och ideella organisationer.

Bild på framsida av publikationenAtt utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar vad kommunen kan göra för att förhindra att det sker igen. Syftet med händelseanalyser är att öka kunskapen om självmord bland barn och unga och upptäcka förbättringsområden. De kan också vara en viktig del av stödet till de närstående, personalgruppen och andra efterlevande. Kommunen har en unik position i det självmordsförebyggande arbetet genom att vara nära medborgarna om ett självmord inträffar. Den här skriften vänder sig därför i första hand till chefer och beslutsfattare inom kommunala verksamheter som har möjlighet att initiera händelseanalyser efter ett självmord bland barn och unga.

Materialet har tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Bild på framsida av publikationenKartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser

Denna rapport är en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. Rapporten kan användas för att få en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, som exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

Bild på framsida av publikationenEffekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

Den här rapporten presenterar resultaten av en kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården. Arbetet med kartläggningen handlade om att identifiera, bedöma och sammanfatta forskningslitteratur baserat på befintliga systematiska litteraturöversikter. Målgrupperna för rapporten är forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention och som är intresserade av en detaljerad redogörelse av hur arbetet med den kartläggande litteraturöversikten genomfördes.

Bild på framsida av publikationenEtt nationellt handlingsprogram för suicidprevention

För att effektivt förebygga suicid krävs en bred samverkan mellan regering och riksdag, myndigheter, kommuner och landsting, universitetet och högskolor, frivilligorganisationer och anhöriga. Alla har vi en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i framtiden tar sina liv.

Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Den här broschyren ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet och riktar sig till alla som arbetar med, eller ska påbörja, ett suicidförebyggande arbete i exempelvis en kommun, region eller annan typ av organisation.

Faktablad 2016

Bild på framsida av publikationenSuicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

Arbetet med att förebygga suicid är spritt över landet och sker på olika nivåer. Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på regional nivå, där arbetet drivs av landstingen. I de delar av landet där landstingen inte arbetar med suicidprevention sker arbetet i vissa fall på kommunnivå. Det här faktabladet är en sammanfattning av den längre rapporten ”Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser”. Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

Bild på framsida av publikationenEffekter av insatser för att förebygga suicid

Folkhälsomyndigheten har genomfört en kartläggande litteraturöversikt med syftet att beskriva kunskapsläget om suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården. I det här faktabladet sammanfattar vi effekterna av olika typer av insatser som kan minska suicid, suicidförsök och suicidtankar.

Bladet riktar sig till forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention.

Publikationer 2015

Bild på framsida av publikationenHälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Denna rapport beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner i Sverige, utifrån en självselekterad, anonym, webbaserad enkätstudie med 800 respondenter. Rapporten riktar sig till ideella organisationer, kommuner och landsting samt relevanta myndigheter inom området hbtq-hälsa. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap om transpersoners livs- och hälsosituation, samt ge underlag avseende hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention (PDF, 1,4 MB)

Publikationer 2014

Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella
personer