Uppdaterad 10 mars 2020

Publikationer

Nedan listas de senaste publikationerna inom området suicidprevention som har publicerats av Folkhälsomyndigheten. För fler publikationer och publikationer inom andra områden besök www.folkhalsomyndigheten.se.

2020

 • Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?

  Den här rapporten redovisar resultaten av en delstudie baserad på en retrospektiv granskning av sjukvårdsjournaler och lex Maria-anmälningar av suicid bland unga och vuxna i åldrarna 15–44 år som tagit sitt liv i fyra olika regioner i Sverige under 2015. Syftet med studien är att få ökad kunskap om den vård de unga fått under den närmaste tiden före dödsfallet. Resultaten kan ligga till grund för…

  Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått?
 • Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord

  Andelen kommuner och regioner som anger att de arbetar med att förebygga självmord har ökat mellan åren 2015 till 2019. Även andel kommuner och regioner som uppger att de har en handlingsplan för arbetet med att förebygga självmord har ökat mellan dessa år. I det här faktabladet sammanfattar vi rapporten "Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019". Faktabladet riktar…

  Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord
 • Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019

  Den här rapporten redovisar resultat från Folkhälsomyndighetens kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019. Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå samt följa upp och jämföra med resultaten från 2015 års kartläggning. Resultaten visar att det skett en ökning av andelen kommuner som arbetar…

  Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019
 • Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2019

  Psykisk hälsa och suicid är stora folkhälsoproblem som får negativa konsekvenser för såväl enskilda individer och deras närstående som samhället i stort. Under de senaste decennierna har andelen personer i befolkningen som upplever psykiska besvär ökat, och fortfarande sker omkring 1 200 säkra suicid per år. Mycket talar dock för att den psykiska ohälsan kan minska i befolkningen, men detta kommer…

  Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2019

2019

 • Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården

  Den här rapporten redovisar resultaten från en sammanställning och analys av hälso- och sjukvårdens händelseanalyser av suicid. De identifierade felhändelserna och bidragande bakomliggande orsakerna rörde sig främst om brister i uppföljning av åtgärder, brister i vård- och behandlingsplaner, brister i bedömningar av självmordsrisken och brister i samverkan mellan vårdaktörer med olika ansvar för patienten…

  Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården
 • Hur vi tar fram statistik om psykisk hälsa och suicid

  Psykisk hälsa omfattar olika dimensioner, alltifrån psykiskt välbefinnande till psykiatriska diagnoser och suicid. För att följa upp dessa områden tar vi på Folkhälsomyndigheten fram statistik som baseras på olika datakällor, främst enkätundersökningar och registerdata. Båda datatyperna har vissa svagheter, men ger samtidigt värdefull och kompletterande information om psykisk hälsa och suicid. Faktabladet…

  Hur vi tar fram statistik om psykisk hälsa och suicid
 • Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2018

  Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av området psykisk hälsa och suicidprevention under 2018. Rapporten omfattar det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten men berör även det arbete som genomförts av andra myndigheter och nationella aktörer inom området. Vi presenterar också aktuell statistik om utvecklingen av psykisk hälsa, ohälsa och suicid i befolkningen. Rapporten…

  Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2018
 • Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande

  Den här rapporten är en systematisk litteraturöversikt som kartlagt och sammanvägt effekter av utbildning och medvetandegörande insatser för att minska psykisk ohälsa och suicid. Den visar att utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Däremot är det oklart om s.k. mediatorsutbildningar som är riktade till vuxna har någon sådan…

  Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande
 • Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa

  Hur brukar insatser utformas när man vill minska allmänhetens stigma kring psykisk ohälsa och suicid ? Och hur utvärderar man dessa insatser? Dessa två frågor försökte vi besvara genom att kartlägga och sammanställa så kallad "grå litteratur" inom området, - det innebär rapporter och annan information som inte har publicerats vetenskapligt. Vi fann 22 olika källor som uppfyllde kriterierna för att…

  Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa
 • Interventions to reduce public stigma of mental illness and suicide – are they effective?

  The aim of this systematic literature review of reviews is to increase knowledge about interventions to reduce public stigma related to mental health problems, mental illness and suicide, and to explore the effectiveness of the interventions. Results indicate that anti-stigma interventions that include social contact, education and information, as well as multi-component interventions, using several…

  Interventions to reduce public stigma of mental illness and suicide – are they effective?
 • Erfarenheter av utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa och Psykisk livräddning

  Rapport om hur personal inom vård, stöd och service som genomgått utbildningarna "Första hjälpen till psykisk hälsa" eller "Psykisk livräddning" beskriver sina erfarenheter av att möta personer med psykisk ohälsa och vilken användning de haft av utbildningarna.

  Erfarenheter av utbildningarna Första hjälpen till psykisk hälsa och Psykisk livräddning
 • Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

  Suicidförsök förekommer oftare bland unga som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. Det visar en systematisk litteraturöversikt och en metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa och med…

  Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

2018

 • Alkohol och suicid

  Rapporten påvisar inget samband mellan alkoholkonsumtion och självmord för perioden 1995–2015. En ökning i lokala alkoholförebyggande insatser är relaterad till en minskning av suicidförsök vilket ger visst stöd för att lokalt alkoholpreventivt arbete kan minska suicidförsök.

  Alkohol och suicid
 • Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

  Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå. Sedan i maj 2015…

  Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden
 • Landstingens arbete med att förebygga självmord

  Antalet landsting som arbetar med suicidprevention utanför den kliniska verksamheten har ökat. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på regional nivå. Det här faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer. Bläddra och läs

  Landstingens arbete med att förebygga självmord
 • Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

  Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Framförallt insatser som riktar sig att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till…

  Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

2017

 • Suicidprevention 2017 - En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

  Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Det omfattar det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Vi presenterar också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Rapporten riktar sig till tjänstepersoner på Regeringskansliet…

  Suicidprevention 2017 - En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord
 • Flera insatser kan förebygga självmord

  Det går att förebygga suicid, självmord, genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression, följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök, samt förebygga självmordstankar och självmordsförsök genom skolbaserade insatser Detta visar en systematisk litteraturöversikt över det senaste decenniets forskning om effekter av suicidpreventiva insatser. Detta blad i serien…

  Flera insatser kan förebygga självmord
 • Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

  En sammanfattning av en litteraturöversikt kring sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och självmord. Det finns ett samband mellan självmord och alkoholkonsumtion.

  Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

2016

 • Suicidprevention 2016 – en lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

  I den här rapporten sammanfattar vi det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. I rapporten presenteras också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Den riktar sig till tjänstemän på Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionsfrågor. Den riktar sig…

  Suicidprevention 2016 – en lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord
 • Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

  Skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga visar en systematisk sammanställning av litteraturöversikter av Kathryn Bennet och hennes medarbetare. Författarna finner däremot att kunskapsläget om effekter av suicidbaserad prevention på antalet suicid och på olika sekundära utfall, som kunskap om suicid och nedstämdhet, är oklart. Detta blad riktar sig…

  Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar
 • Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

  En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar vad kommunen kan göra för att förhindra att det sker igen.

  Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser
 • Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser

  Denna rapport är en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. Rapporten kan användas för att få en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, som exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer. Bläddra och läs i publikationen längre…

  Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser
 • Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården

  En kartläggande litteraturöversikt om suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården. Det handlade om att identifiera, bedöma och sammanfatta forskningslitteratur baserat på befintliga systematiska litteraturöversikter.

  Effekter av suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården
 • Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

  Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Den här broschyren ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet.

  Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention
 • Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

  Arbetet med att förebygga suicid är spritt över landet och sker på olika nivåer. Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på regional nivå, där arbetet drivs av landstingen. I de delar av landet där landstingen inte arbetar med suicidprevention sker arbetet i vissa fall på kommunnivå. Det här faktabladet är en sammanfattning av den längre rapporten ”Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet…

  Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser
 • Effekter av insatser för att förebygga suicid

  En kartläggande litteraturöversikt som beskriver kunskapsläget om suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården. Faktabladet sammanfattar effekterna av olika typer av insatser som kan minska suicid, suicidförsök och suicidtankar.

  Effekter av insatser för att förebygga suicid

2015

2014