Uppdaterad 11 februari 2020

Suicid i världen

Varje år dör omkring 800 000 människor i världen av suicid och de flesta som avlider är män. Det finns stora geografiska skillnader i suicidförekomst, både bland män och kvinnor.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Suicidtalen beräknas för hela befolkningen och inte bara från 15 år som Folkhälsomyndigheten gör. Därför kan suicidtalen för Sverige vara annorlunda i den internationella jämförelsen än när vi presenterar nationell statistik. Alla suicidtal är åldersjusterade eftersom ålders-sammansättningen varierar mellan olika länder.

År 2017 dog totalt 793 823 människor i suicid. Antalet suicid per 100 000 invånare (suicidtal) i världen var 10 detta år. Den motsvarande siffran i Sverige var 11. I hela världen dör det 2–3 gånger fler män än kvinnor i suicid. Samtidigt finns betydande skillnader i suicidförekomst mellan olika länder. De högsta suicidtalen i världen – för båda könen – finns på Grönland. År 2017 var suicidtalet där 75 för män och 25 för kvinnor. Det lägsta suicidtalet bland kvinnor fanns på Bermuda, där suicidtalet var lägre än 1. I Jakarta fanns det lägsta suicidtalet bland män, där dog 3 män per 100 000 i suicid.

Under de senaste decennierna har suicidtalet minskat i världen, bland både män och kvinnor. Minskningen inleddes i slutet av 1990-talet och har gradvis sjunkit för varje år.

Global utveckling av suicid bland män och kvinnor under perioden 1990-2017. Antal suicid per 100 000 invånare, åldersstandardiserat.
Global utveckling av suicid bland män och kvinnor under perioden 1990-2017. Antal suicid per 100 000 invånare, åldersstandardiserat.

Suicid i Europa 

Även i Europa finns stora skillnader i förekomst av suicid, särskilt bland män. I Europa är mäns suicidtal högst i Litauen och lägst i Grekland. I dessa länder avled 51 respektive 6 män per 100 000 invånare 2017. Även när det gäller suicid bland kvinnor är det Grekland som har den lägsta förekomsten. Drygt 1 kvinna per 100 000 dog där till följd av suicid 2017. Belgien är det land i Europa där kvinnors suicidtal var högst, 8 suicid per 100 000. Genomsnittet för Europa var 13 suicid per 100 000 invånare, 20 för män och 6 för kvinnor. 

Att jämföra suicidstatistik mellan länder

I många delar av världen är suicid ännu tabu och i några länder det till och med olagligt. Detta kan påverka hur suicid utreds och registreras. Av WHO:s medlemsstater är det t.ex. enbart 60 som bedöms ha suicidstatistik av god kvalitet. Detta betyder att internationella jämförelser inte är helt säkra.

Suicid i Norden

Även i Norden finns det skillnader mellan länderna i suicidförekomst, men olikheterna är inte lika påtagliga som i resten av världen. För män är det Finland som har det högsta suicidtalet i Norden medan Norge och Danmark har de lägsta talen. Suicidtalet för män i Finland var 20 medan det var 13 i Norge och Danmark. Även om suicidstatistiken är av hög kvalitet finns skillnader i kodning, varför också dessa jämförelser bör tolkas med försiktighet.

 

Suicidtal för män och kvinnor i de Nordiska länderna 2017.
Suicidtal för män och kvinnor i de Nordiska länderna 2017.

 

Läs mer

Självmord globalt, Världshälsoorganisationen

Preventing suicide – A global imperative, Världshälsoorganisationen