Uppdaterad 4 december 2020

Nationell upphandling av storskalig testning för 2021

Folkhälsomyndigheten har beslutat att genomföra en annonserad upphandling av kapacitet för storskalig testning för pågående covid-19-infektion. Syftet är att säkerställa nationell kapacitet under 2021 och, som ett komplement till regionernas egen testning, tillhandahålla kapacitet till Sveriges regioner.

Förlängt uppdrag rörande storskalig testning för covid-19

Folkhälsomyndigheten har under 2020 fått i uppdrag av regeringen att säkerställa flöden för storskalig testning för påvisande av covid-19. Myndigheten har även ett ansvar att säkerställa att testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 konstaterat att de satsningar som vidtagits för att möjliggöra storskalig testning ska fortsätta och nya medel har avsatts för detta. Läs mer om det förlängda uppdraget.

Upphandling av nationell kapacitet för påvisning av covid-19

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda regionerna testkapacitet för påvisande av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat att upphandla tjänster från aktörer som erbjuder kapacitet och funktionalitet i testningskedjan. Testförfarandet inkluderar informationsteknik, analyskapacitet och provtagningsförfarandet med tillhörande logistik. Syftet med upphandlingen är att, som ett komplement till regionernas befintliga testkapacitet och i enlighet med Folkhälsomyndighetens förlängda regeringsuppdrag om storskalig testning, säkerställa och tillgängliggöra nationell testkapacitet för påvisande av covid-19 under 2021.

Upphandlingen är nu stängd och förhandling respektive tilldelning pågår för de olika delarna. Upphandlad testkapacitet kommer styras av Folkhälsomyndigheten som fördelar resurser i samråd med regionerna utifrån behov och de anbud som inkommit.

Nuvarande avtal för upphandlade tjänster löper till och med 31 december 2020 i enlighet med befintliga Regeringsuppdrag. För att säkra testverksamheten i samtliga regioner under implementeringstiden har Folkhälsomyndigheten som ett komplement även upphandlat analyskapacitet utanför Sveriges gränser genom ett tillfälligt avtal. Vid behov kan även tillfälliga förlängningar av nuvarande avtal bli aktuella till dess att anvisade aktörer finns på plats.