Uppdaterad 24 juni 2020

PCR-test för påvisning av SARS-CoV-2

PCR-test för påvisning av SARS-CoV-2

 • Lyssna

  Det är viktigt att göra skillnad mellan PCR-metodens tillförlitlighet (analytisk sensitivitet/specificitet) och hela diagnostikkedjans tillförlitlighet (klinisk sensitivitet/specificitet).

  När PCR-resultaten tolkas av experter är den analytiska specificiteten och sensitiviteten närmare 100 %. PCR-metoden som Folkhälsomyndigheten använder kan detektera ned till cirka 5 RNA-kopior per reaktion och har inte reagerat ospecifikt i något av testerna som utförts innan den implementerades. Hög kvalitet på design av primrar och prob, riktade mot en specifik målsekvens i viruset, ökar metodens analytiska specificitet.

  Den kliniska specificiteten är också hög, tack vare de många kontrollsteg i PCR-metoden som minskar risken för kontaminering och därmed falskt positiva svar. Det är dock svårt att få fram ett absolut mått på den kliniska sensitiviteten då den påverkas av många faktorer så som tid för provtagning i infektionsförloppet, korrekt provtagning och provhantering fram till analys samt extraktion. För att uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebut.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prov tas från flera provtagningslokaler (till exempel från svalg, saliv och näshåla) vid egenprovtagning för påvisning av SARS-CoV-2 i luftvägarna.

  PCR-testernas tillförlitlighet har nyligen ifrågasatts i en artikel som publicerats via Researchgate som en så kallad "pre-print”. Det är en förhandsversion av en text som ej har genomgått sedvanlig vetenskaplig granskning av externa oberoende bedömare. Artikelförfattarna hävdar att PCR-metoden som används för diagnostik av covid-19 är belagd med flera inneboende tekniska och vetenskapliga fel. Sedan metoden publicerades har många laboratorier i Sverige infört PCR-metoden för diagnostik av covid-19 och genom sitt systematiska kvalitetsarbete optimerat metoden. Laboratorierna är väl medvetna om att det finns utmaningar med PCR-metoden och de brister som har påtalats i Corman och Drostens publikation har hanterats genom väletablerade rutiner i den löpande kvalitetssäkring som finns för alla diagnostiska metoder. Utifrån det faktum att PCR-tester utförs i mycket stor skala och att nya aktörer snabbt har etablerats i utförandet är det viktigt att de olika aspekter som måste beaktas med PCR belyses, men Folkhälsomyndigheten anser inte att artikeln påverkar användningen av PCR-tester i Sverige.

  Uppdaterad: 2021-01-13 13:41:39

 • Lyssna

  För att få ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebuten.

  På vår sida med vägledning och stöd finns mer information om vad man bör tänka på när det gäller provtagning och PCR-test.

  Uppdaterad: 2020-06-24 07:31:14

 • Lyssna

  Ett positivt provsvar i kombination med symtom påvisar en pågående infektion med covid-19. Ett negativt provsvar innebär frånvaro av virus. För att ett negativt provsvar ska vara pålitligt behöver det vara taget på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och från rätt provtagningslokal.

  En person som har testats för tidigt, och sedan insjuknar, kan därför behöva testas på nytt. En smittad individ som varit sjuk länge och inte längre har virus i övre luftvägarna, kan få ett negativt provsvar om det är de övre luftvägarna som provtagits.

  Mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och PCR-test finns på vår sida med vägledning och stöd.

  Uppdaterad: 2020-06-24 07:29:57