Uppdaterad 10 juni 2020

Uppdraget och strategin

Kapaciteten att testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten uppdrag att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 i hela landet. Det är fortfarande viktigt att se till att undanträngningseffekter inte uppstår gentemot hälso- och sjukvård eller omsorg. 

Covid-19-pandemin är nu på väg in i en fas där det åter kan finnas anledning att bedriva en mer omfattande smittspårning på regional nivå i syfte att ytterligare trycka ner smittspridningen. Förutom PCR testning, finns nu dessutom tillgång till antikroppstester som kan användas såväl på populations- som individnivå för att utvärdera vilka som redan genomgått infektionen.

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för PCR-testning och antikroppstestning. I uppdraget ingår vidare att leda arbetet att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska fungera. Vi samarbetar med myndigheter, högskolor, universitet, företag, digitala vårdgivare och laboratorier.

I första hand ska provtagning och testning av personal, patienter och brukare inom vård och omsorg fortsätta att vara prioriterat. En utökad provtagning och testning kan bidra till att fler personer som har samhällsviktiga arbetsuppgifter kan fortsätta att jobba även vid lättare symtom på förkylning.

Läs regeringsuppdraget om att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Läs regeringsuppdraget om utökad testkapacitet  

Samhällsviktig verksamhet

MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet i samband med coronapandemin samt en prioriteringslista för vilken personal som rekommenderas för testning inom denna kategori.