Uppdaterad 7 april 2021

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19
Vägledningen har utarbetats för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19 och vilka särskilda beaktanden som bör göras avseende testets prestanda beroende på testningens syfte. 

Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista med syftet att fungera som stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en specifikation för att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna (Litteratursammanställning)
Denna litteraturgenomgång har genomförts för att sammanställa slutsatser från publikationer där känsligheten vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 jämförts mellan olika provtagningslokaler.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19
Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna.

Vägledning för analys av covid-19
Vägledningen är framförallt riktad till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att vägledningen ska fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för analys av covid-19. Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19. Version 6 har uppdaterats med avseende på överenskommelserna mellan staten och SKR och i enlighet med justerade rekommendationer kring antigentestning.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Vägledningen har utarbetats för att utgöra ett stöd vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 och vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer.

Vägledning för antikroppspåvisning
Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester.

Vägledning för biobankning av prover för covid-19 diagnostik
Vägledningen har tagits fram för att ge stöd i vad som ska beaktas vid sparande av serum eller luftvägsprover tagna för covid-19-diagnostik samt vad som bör sparas i biobank.

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Denna vägledning har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

Vägledning för smittspårning av covid-19
Vägledningen beskriver specifika rekommendationer för smittspårning av covid-19.