Uppdaterad 24 september 2020

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19
Vägledningen har utarbetats för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19 och vilka särskilda beaktanden som bör göras avseende testets prestanda beroende på testningens syfte. 

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Omfattningen av provtagning av barn och unga varierar mellan olika regioner. Denna vägledning ska ses som ett komplement till den allmänna provtagningsindikationen för nukleinsyrapåvisning (PCR-testning) för covid-19 och har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan provtas för att påvisa pågående covid-19.

Vägledning för antikroppspåvisning
Vägledningen har utarbetats för att underlätta tillämpningen av den del av Nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 som handlar om antikroppspåvisning. Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester. I version 4 har vägledningen kompletterats med avsnittet Ändamålsenlig och resurseffektiv antikroppstestning.

Vägledning för analys av covid-19
Vägledningen är framförallt riktad till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att vägledningen ska fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för analys av covid-19. Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19. Den nya vägledningen innehåller nytillkomna avsnitt om antikroppstestning och ersättning samt ändringar kring smittspårning.

Vägledning för smittspårning av covid-19
Covid-19 är klassad som både en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och är därmed också en smittspårningspliktig sjukdom. I vägledningen framgår att den enskilda patienten är skyldig att vid allmänfarliga sjukdomar, så gott hen förmår, medverka till att minska risken för smittspridning.

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en specifikation för att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista med syftet att fungera som stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19
Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.

Serologi för covid-19 (kunskapsunderlag)
Det pågår just nu en pandemi av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Kunskapen om hur länge man är immun mot sjukdomen, efter genomgången infektion, är fortfarande begränsad. Syftet med denna rapport är att sammanfatta den kunskap vi har hittills om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 samt den aktuella förståelsen om immunitet.