Uppdaterad 27 november 2020

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Vägledningen ersätter dokumentet Antigentester vid påvisning av covid-19. Den nya vägledningens har utvecklats och omfattar vilka krav som bör ställas på testernas prestanda och förslag till i vilka situationer antigentesterna kan användas. Dokumentet vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och andra regionala aktörer och har utarbetats för att utgöra ett stöd i de situationer antigentest används för att påvisa pågående covid-19.

Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19
Vägledningen har utarbetats för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19 och vilka särskilda beaktanden som bör göras avseende testets prestanda beroende på testningens syfte. 

Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista med syftet att fungera som stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en specifikation för att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna (Litteratursammanställning)
Denna litteraturgenomgång har genomförts för att sammanställa slutsatser från publikationer där känsligheten vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 jämförts mellan olika provtagningslokaler. Exempel på svenska erfarenheter finns också kortfattat beskrivna. Rapporten sammanfattar forskning som publicerats på området fram till den 22 september 2020. Sammanställningen vänder sig till kliniska mikrobiologiska laboratorier och andra ansvariga aktörer som ansvarar för genomförande av PCR-testning för att påvisa pågående covid-19 med infektionsfokus i de övre luftvägarna.

Serologi för covid-19 (Kunskapsunderlag)
Det pågår just nu en pandemi av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Kunskapen om hur länge man är immun mot sjukdomen, efter genomgången infektion, är fortfarande begränsad. Syftet med denna rapport är att sammanfatta den kunskap vi har hittills om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 samt den aktuella förståelsen om immunitet.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19
Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.

Vägledning för analys av covid-19
Vägledningen är framförallt riktad till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att vägledningen ska fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för analys av covid-19. Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19. Version 4 har uppdaterats med avseende på antigentester, anmälningsskyldigheten enligt smittskyddslagen samt nyttjande av utländska laboratorier.

Vägledning för antikroppspåvisning
Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester. Utöver språkliga justeringar har vissa av de utvecklade resonemangen setts över och justerats. Några av faktarutorna, exempelvis de som handlar om användning av testresultat, har tagits bort och ersatts med information i den löpande texten.

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Omfattningen av provtagning av barn och unga varierar mellan olika regioner. Denna vägledning ska ses som ett komplement till den allmänna provtagningsindikationen för nukleinsyrapåvisning (PCR-testning) för covid-19 och har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan provtas för att påvisa pågående covid-19.

Vägledning för smittspårning av covid-19
I den uppdaterade versionen av vägledning har vi lagt till att hushållskontakter får liknande förhållningsregler som konstaterade fall. Det innebär att hushållskontakter till en person med konstaterad covid-19, ska stanna hemma. Vi har också kompletterat med nya tidsangivelser för när internationell smittspårning ska påbörjas.