Uppdaterad 12 maj 2021

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19
Vägledningen har utarbetats för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19 och vilka särskilda beaktanden som bör göras avseende testets prestanda beroende på testningens syfte. 

Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista med syftet att fungera som stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en specifikation för att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna (Litteratursammanställning)
Denna litteraturgenomgång har genomförts för att sammanställa slutsatser från publikationer där känsligheten vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 jämförts mellan olika provtagningslokaler.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19
Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna.

Vägledning för analys av covid-19
Vägledningen är framförallt riktad till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att vägledningen ska fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för analys av covid-19. Vägledning för analys av covid-19 ersätter vägledning för diagnostik för covid-19. Version 7 har mindre uppdatering kring antigentest, samt tillägg av ordlista och avgränsningar.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Vägledningen har utarbetats för att utgöra ett stöd vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 och vänder sig till vårdgivare och kliniska mikrobiologiska laboratorier med ansvar för testning av misstänkta fall av covid-19. Ytterligare målgrupper är aktörer utanför hälso- och sjukvården som har för avsikt att erbjuda antigentester i screeningsyfte på arbetsplatser.

Vägledning för antikroppspåvisning
Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester.

Vägledning för biobankning av prover för covid-19 diagnostik
Vägledningen har tagits fram för att ge stöd i vad som ska beaktas vid sparande av serum eller luftvägsprover tagna för covid-19-diagnostik samt vad som bör sparas i biobank.

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Denna vägledning har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

Vägledning för smittspårning av covid-19
Vägledningen beskriver specifika rekommendationer för smittspårning av covid-19.