Välkommen till en digital seminarieserie!

Mötesplats social hållbarhet bjuder in till en inspirerande digital seminarieserie.

Anmäl dig här

Här kan du anmäla dig!

Anmälningsformulär

Digitalt seminarium 3

25 april 2022, kl 10 -11.30

Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet

Åldersvänliga städer gynnar alla och bidrar till minskade samhällskostnader. All planering och utformning av boende, mötesplatser, transporter och hälso- och sjukvård, inklusive omsorg måste ta hänsyn till hela livscykeln.

Välkommen till ett digitalt seminarium som belyser nordiska, nationella och lokala initiativ för åldersvänliga städer och tvärsektoriell stads- och samhällsutveckling.

Anmälningsavgift: 400 kr

Program

Inledning
Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner inleder tillsammans med inbjudna gäster:

  • Linnéa Hanell, planeringsarkitekt MSA och utredare på Boverket. Boverket arbetar bland annat med en vägledning om tillämpningen av barnkonventionen i fysisk planering.
  • Aila Määttä, projektledare/Senior advisor på Nordens välfärdscenter. Det nordiska nätverket för åldersvänliga städer och samhällen fokuserar på tvärsektoriell stads- och samhällsutveckling i linje med WHO:s Age-friendly cities and communities.
  •  Johanna Linnarsson, koordinator för Healthy Cities Sverige, berättar om nätverkets temagrupp för hälsofrämjande samhällsplanering.

Demensvänligt Helsingborg
När sinnen stimuleras av dofter, musik och smak väcks också minnena till liv. Demensvänligt Helsingborg är en satsning på kunskapsspridning och demensvänliga utemiljöer – platser som stimulerar sinnen, lockar fram positiva tankar och ökar välbefinnandet.

Helsingborgs stads förvaltningar och bolag samarbetar i satsningen med forskare från Lunds universitet. Helsingborg kommun är också medlem i det svenska Healthy Cities-nätverket.

Visualiseringsverktyg med fokus på social hållbarhet, Gävle kommun
Gävle kommun skapar förutsättningar att kombinera befolkningsdata på närområdesnivå med fakta om verksamheter/verksamhetsområden. Det ökar förmågan att göra jämlikhetsanalyser. Ett exempel är kartläggning och kriterier för lek-och aktivitetsytor tillsammans med befolkningsdata.

Gävle kommun är också medlem i WHO:s nätverk för åldersvänliga städer.

Den lekfulla staden, Örebro kommun
Lärdomar från ett nytänkande parkutvecklingsprojekt som utvecklar möjligheter för lek, träning, rekreation och möten.

Örebro kommun och Region Örebro län står också som värd för den nationella konferensen med Mötesplats Social Hållbarhet den 20-21 september i år.

Gemensam reflektion och lärdomar för framtiden

Digitalt seminarium 2

Hölls 1 februari 2022 kl 

Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är alltmer nödvändigt för att möta välfärdsutmaningarna och minska kostnaderna. Det gynnar både individ och samhälle.

Hur kan ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande bli ett självklart perspektiv på arbetet med social hållbarhet och folkhälsa?

Nationella representanter med erfarenhet av att arbeta med ekonomi och styrning medverkar.

Ta del av strukturerade arbetssätt för effektivt resursutnyttjande och bättre folkhälsa i Värmlands län och vid Sjukhusen i väster i Västra Götaland.

Moderator: Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, avdelningen för vård och omsorg SKR

Program

Inledning tillsammans med Annika Wallenskog och Linda Nordberg som är chefsekonom respektive handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Regioner.

En helhetsmetodik för effektivt folkhälsoarbete och inkludering – Sjukhusen i väster, Västra Götalands län

Angereds närsjukhus använder Helhetsmetodiken för dokumentation och styrning av sitt folkhälsoarbete. Förebyggande och främjande insatser i närområdet kopplas till verksamhetsmål. Här finns en avsiktsförklaring om samverkan med civilsamhället. Genom strukturerad uppföljning av pågående arbete och resultat finns det förutsättningar att effektivisera med deltagarinflytande, metodutveckling och reflektion som hörnstenar.

Maria Magnusson – verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster.

Resurseffektiv samverkan med civilsamhället i Värmlands län

Överenskommelsen Värmland har funnits sedan 2017 och syftar till att stärka samarbetet mellan Region Värmland och idéburna organisationer. Genom gemensamma workshops förs dialog om gemensamma målsättningar och nya sätt att samverka kring ekonomisk stimulans för jämlik hälsa. Bland annat genomförs sociala investeringar och Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP).

Anna Beata Brunzell, folkhälsochef. Idéburen sektor.

Gemensam reflektion om lärdomar och fortsatt arbete

Digitalt seminarium 1

Hölls 22 november 2021

Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan

I Sverige finns en guldgruva med stora mängder individ- och befolkningsdata. Hur kan den tas tillvara på ett mer samordnat sätt i det främjande och förebyggande arbetet? Vad är möjligt ur ett juridiskt perspektiv?

Ta del av Region Östergötlands arbete med områdesprofiler och socialtjänsten i Hässelby/Vällingbys arbete med att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga insatser. I detta seminarium diskuteras frågor, möjligheter och utmaningar med att analysera stora mängder individdata.

Moderator: Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, avdelningen för vård och omsorg SKR

Hur får vi kraft till ett mer proaktivt användande av befolkningsdata?

Inledning av Emma Spak, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKR
Charlotte Björkenstam, utredare, avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling, Folkhälsomyndigheten
Patrik Sundström, Chief Digital Officer, avdelningen för vård och omsorg, SKR

Hur kan socialtjänsten utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga och förebyggande insatser?

Vilka barn riskerar att inte få rätt stöd i tid och vad beror det på? Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby har, med stöd av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och SKR, gjort en genomlysning av sin verksamhet och sökt svar på dessa och andra frågor.

Rebecca Hedenstedt, Processledare Hässelby-Vällingby SDF, Avdelningen för barn och unga

Områdesprofiler – ett webbaserat verktyg

Region Östergötland har utvecklat ett instrument, ”Områdesprofiler” för att kunna göra jämförelserna mellan vårdcentraler, kommuner och på länsnivå utifrån olika determinanter. Områdesprofiler är ett första steg och ett stöd i arbetet för att samverka för en god och jämlik hälsa i befolkningen utifrån primärvårdens utökade områdesansvar.

Maria Elgstrand, verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten
Elin Granath, verksamhetschef på Boxholms vårdcentral
Elin Mako, analytiker, Enheten för strategi och analys, Regionledningskontoret, Region Östergötland

Boka redan nu dagarna i Örebro i din kalender!

Mötesplats Social hållbarhet den 20-21 september 2022 i Örebro