Växa hållbart i Malmö, hölls 16 april 2024

Malmö har genomgått en omställning från industristad till en blomstrande kunskapsstad med ett kraftigt växande näringsliv. Samtidigt bor en av fem Malmöbor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Staden har under en lång tid samarbetat med civilsamhället för att bland annat skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Det har gått 10 år sedan Malmökommissionen lämnade sin slutrapport. Nyligen lämnade även Tillväxtkommissionen förslag för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Vilka möjligheter och utmaningar står Malmö inför idag och hur kan vi ta vara på synergier mellan verksamheter?

Vi följde med Malmö stad och Mötesplats social hållbarhet på en dag som sätter fokus på ungas uppväxtvillkor.

Efter förmiddagens konferens följde interaktiva platsbesök där deltagarna lärde och gjorde tillsammans med ansvariga för Malmös satsningar.

Program – Växa hållbart i Malmö, 16 april 2024

09.00 – 09.30

Förmiddagen webbsänds för digitala deltagare. För digitala deltagare är tiderna 09.30-12.20.

Moderator är Frida Gothnier Leander som arbetar som seniorkonsult på Ramboll Management Consultings avdelning för social hållbarhet.

Välkommen till Malmö!

9.30 - 10.00 (webbsändningen startar 9.30)

  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Kerstin Evelius, sektionschef SKR och Nina Lindqvist, enhetschef Folkhälsomyndigheten hälsar välkommen.

Kommissionerna – en del av Malmös resa

Malmö var först ut i Sverige med en kommission för att undersöka orsaker till ojämlikhet i hälsa och ge rekommendationer för hur orättfärdiga skillnader i hälsa mellan olika grupper och områden i staden kan minska. Det är nu tio år sedan Malmökommissionen, eller Kommission för ett socialt hållbart Malmö, lämnade sin slutrapport. Vad har hänt sedan dess, hur har staden förändrat sitt sätt att arbeta och förhålla sig till social hållbarhet?

Samtidigt är det mindre än ett år sedan Malmös andra kommission, Tillväxtkommissionen* för ett inkluderande och hållbart Malmö, lämnade sin slutrapport med rekommendationer. Vad gör Malmö nu för att ta emot och integrera kunskap och förslag i stadens utveckling?

Hur kan andra kommuner eller regioner, som inte har någon egen kommission, dra nytta av erfarenheterna från Malmö? Och vad betyder Malmökommissionerna för den nationella nivån?

Modererat samtal med

  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande samt
    representanter från Folkhälsomyndigheten och SKR

Att organisera lokalt tvärsektoriellt tillsammansarbete

10.00 - 10.40

Malmö stads utmaningar och möjligheter att organisera lokalt utvecklingsarbete i en fackförvaltningsorganisation.

Malmökommissionens arbete visade att livsvillkoren inte var jämnt fördelade i stadens befolkning. Även om framsteg har gjorts på flera områden sedan kommissionens slutrapport så har den geografiska hemvisten fortfarande en betydelse för Malmöbornas livsvillkor och förutsättningar för hälsa.

Under 2010-talet genomgick Malmö stad förändringar som innebar att den tidigare stadsdelsorganisationen avvecklades och ersattes med en renodlad fackförvaltningsorganisation. På senare år har en diskussion väckts till liv kring hur staden kan hitta nya former för lokalt förankrat utvecklingsarbete.

Hur kan Malmö stad organisatoriskt ta sig an ett lokalt utvecklingsarbete, fånga behov i lokalsamhället samt arbeta förtroendeskapande och proaktivt?

  • Per-Erik Ebbeståhl, direktör Hållbarhetsavdelningen, Malmö stad

Paus med mingel och reflektion

10.40 - 11.00 

Integration i städer med en omfattande diversitet i befolkningen

11.00 - 11.40

En av kunskapsunderlagrapporterna från Tillväxtkommissionens som undersöker mångfald i städer samt hur politiker, tjänstepersoner och praktiker kan agera för att stärka integrationen. I rapporten introduceras begreppet ”superdiversitet” för att beskriva städer med en befolkning utan en tydlig etnisk majoritet. Till den typ av städer hör exempelvis London, Amsterdam och Malmö med många olika nationaliteter representerade i befolkningen.
Hur man kan tänka kring integration och verka för att stärka den i samhällen som präglas av omfattande mångfald och komplexa mönster av ojämlikhet?

  • Erica Righard, professor i socialt arbete, Malmö universitet

Eurovision med fokus på hållbarhet och delaktighet

11.40 - 11.55

Eurovision har ett antal värdeord som ska genomsyra evenemanget. Dessa är fira, delta, underhålla, återupptäcka. Malmö stad har även lagt till ordet hållbarhet. Lyssna på hur projektledaren för hållbarhetsabetet berättar om arbetet. Ambitionen är att allt vi tar fram ska vara hållbart och kunna återanvändas av staden även efter Eurovision.

  • Veronika Hoffmann, Projektledare Hållbarhet ESC 2024

Våra hållbarhetsplatser

11.55 - 12.10 

Kort presentation om eftermiddagens platsbesök med tema hållbart, synergier, samarbete och effektiv resursanvändning.

  • Frida Gothnier Leander, Ramboll

Lunch 12.20 - 13.10

Platsbesök för alla som är på plats i Malmö

Parallella sessioner på hållbarhetsplatserna inklusive fika och mingel

Upplev en lokal hållbarhetsplats där tvärsektoriell samverkan, positiva synergier och hållbarhet över tid är gemensamma utgångspunkter.

Antalet deltagare på respektive plats är begränsat.

Rosengård

Ett besök på Rosengårdsbiblioteket med samtal om Malmö stads arbete med att erbjuda likvärdig biblioteksservice och kulturell allemansrätt för barn och unga. FC Rosengård berättar om sitt sociala arbete som går utöver att bara vara en idrottsklubb. Alla sociala initiativ är grundade i ett behov som identifierats i föreningen såväl som i samhället i stort, därför pågår satsningar på bland annat fysisk aktivitet, hälsa och högläsning.

Lindängen

Upplev hur Allaktivitetshusen har utvecklats över tid och det pågående arbetet med hur skollokaler tas i bruk för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter som skapas tillsammans med medborgarna. Jämlik Hälsa i Lindängen berättar om hälsofrämjarnas arbete med medborgardrivna aktiviteter.

Omvärldskonflikter och unga

- ett pedagogiskt verktyg som hanterar omvärldskonflikter och rasism

Hur grund- och gymnasieskolorna arbetar för att hantera situationer när konflikter i omvärlden landar i klassrummet. Samtal om hur ett konflikthanteringsmaterial tagits fram i samarbete med forskare och hur det används praktiskt i klassrummet.

Prova på analysarbete för lokal lägesbild

Om ett tillsammansarbete för att skapa goda uppväxtvillkor, som tillvaratar lokalt engagemang i preventionsarbetet. Ta del av ett närhetsbaserat angreppsätt och prova praktiskt på arbetet med att prioritera risk- och skyddsfaktorer i de lokala analyserna.

Växa hållbart i Malmö
Välkommen till Malmö 16 april!

* Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt.

Tillväxtkommissionen lämnande sin slutrapport till Malmö stads kommunstyrelse i maj 2023. 54 förslag inom fem områden: näringsliv och entreprenörskap, Köpenhamn och Norra/Tyskland, arbetsmarknad, utbildning och organisation som kommissionen tagit fram för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.