Uppdaterad 31 oktober 2018

Om mötesplatsen

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, region, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och regioner.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar gemensamt för mötesplatsen. En referensgrupp med representanter för kommuner, regioner, näringsliv, idéburen sektor och staten är knuten till Mötesplatsen.

Mötesplats social hållbarhet genomför regelbundet nationella konferenser och  temaseminarier (se under Aktuellt). Syftet med dessa är att mötas och diskutera gemensamma frågor och utmaningar.

banner msh

Programförklaring

Mötesplatsens referensgrupp och deltagare i mötesplatsens konferens och seminarier har tillsammans skapat en programförklaring för mötesplats social hållbarhet.