Om mötesplatsen

Mötesplats social hållbarhet är ett forum och en arena som driver frågor om välfärd och social hållbarhet av strategisk betydelse för att främja en god och jämlik hälsa. Mötesplatsen ska bidra till arbetet för att en god och jämlik hälsa ska bli en integrerad del av beslutsfattandet inom de sektorer och samhällsområden som påverkar hälsan.

Varför behövs Mötesplats social hållbarhet?

Arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa behöver integreras i alla samhällssektorer och på alla nivåer. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till en förflyttning;

  • från ökande klyftor mellan olika grupper, till jämställdhet, jämlikhet i hälsa och tillit i samhället
  • från kortsiktiga åtgärder till långsiktiga insatser
  • från traditionellt arbete i stuprör till dialog, medskapande och partnerskap, för att gemensamt hitta lösningar och hantera samhällsutmaningar.

Mötesplatsens arbete bygger på viktiga politiska målsättningar och initiativ på en global, nationell, regional och lokal nivå.

Vem är Mötesplats social hållbarhet till för?

Målgruppen är bred, mötesplatsen samlar samhällsaktörer som offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv från alla nivåer till återkommande gemensamma aktiviteter. Deltagarna arbetar med strategiska frågor inom områden som folkhälsa, hållbarhetsfrågor, samhällsplanering och välfärd. En viktig målgrupp är också chefer och politiker som fattar beslut av betydelse för de frågor som mötesplatsen lyfter.

Hur arbetar mötesplatsen?

Mötesplatsen samlar till konferenser, seminarier och dialoger över sektorsgränser. Digitala, fysiska och hybrida aktiviteter varvas. De teman som lyfts har en röd tråd som kan följas upp över tid vid olika mötestillfällen. Genom att variera format och längd ökar möjligheten att erbjuda aktiviteter som passar olika målgrupper och olika frågeställningar.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver gemensamt Mötesplats social hållbarhet.

banner msh