Samling för social hållbarhet – minska skillnaderna i hälsa

Under 2011–2013 arbetade SKL (nu SKR) tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner i ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” Arbetet resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa. Detta arbete utgör grunden till Mötesplats social hållbarhet.

I slutrapporten ”Gör jämlikt - gör skillnad!” presenterades fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

  1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning.
  2. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder.
  3. Ge alla barn och unga en bra start i livet.
  4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning.
  5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen.

Mötesplats social hållbarhet bildas

I samband med slutkonferensen i Samling för social hållbarhet 2013 annonserade SKL att en Mötesplats social hållbarhet skulle bildas i syfte att arbeta vidare med Samlingens fem rekommendationer och bjuda in olika samhällsaktörer som behöver medverka i arbetet för social hållbarhet.

Samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten

SKL bjöd sedan in Folkhälsomyndigheten till ett samarbete att gemensamt bygga upp och driva Mötesplats social hållbarhet. Mötesplats social hållbarhet är att betrakta som en fristående fortsättning på ”Forum folkhälsa” som var ett tidigare avslutat samarbete mellan SKL och Statens folkhälsoinstitut.