Om påvisning av tularemi med PCR/odling och andra frågor

Just nu ses en ökning av antalet fall av tularemi (harpest) i stora delar av landet. På grund av den stora mängden prover som för närvarande skickas och analyseras för tularemi vid de nationella referenslaboratorierna (NRL) för tularemi vid Norrlands Universitetssjukhus och Folkhälsomyndigheten vill vi ge svar på en del av de frågor som blir aktuella.

Anledningen är att NRL förutom prov får ta emot ett stort antal kontakter per telefon, både från laboratorier och andra, vilket blir svårt att hantera eftersom vi behöver prioritera resurser för de laborativa uppgifterna.

Vår förhoppning är att ni nedan ska kunna få svar på en del av de frågor ni har, men också att hälso- och sjukvård i första hand ska kunna kontakta det lokala laboratoriet som vanligen kan svara på det mesta och kan kontakta det nationella referenslaboratoriet om så behövs för ytterligare information.

Odling eller PCR analys

Laboratoriet rekommenderar PCR analys framför odling då PCR analysen besvaras betydligt snabbare. Om både PCR och odling beställts för prov från sår förbehåller sig laboratoriet rätten att inte utföra odling utifrån bedömning av anamnesuppgifter.

Odling för påvisande av andra bakterier

Under pågående epidemi kan laboratoriet i Umeå ej bistå med konventionella odlingar för påvisande av andra sårpatogener, t.ex. S. aureus, betahemolytiska streptokocker etc., och sådana odlingar kan inte heller tillhandahållas vid Folkhälsomyndigheten som ej utför rutindiagnostik. NRL kan dock relativt snabbt svara ut negativa resultat (kom ihåg att ange telefonnummer vid behov av telefonsvar!) varpå konventionell odling kan utföras vid det lokala laboratoriet efter ny provtagning alternativt på taget prov, som förvarats på betryggande sätt i kyl i väntan på resultat av PCR-analys för F. tularensis.

Serologisk analys

Analysen rekommenderas i de fall PCR analys och/eller odling förväntas ge negativt svar eller representativt prov inte kan erhållas. I fall då serologiskt prov tas tidigt i infektionsförloppet (inom 1 vecka efter exposition) kan analysen vara negativ, då antikroppsnivåerna är under detektionsnivån. Uppföljande serologisk undersökning (konvalescensprov) rekommenderas 2-5 veckor efter första provet.

Blododling

F tularensis växer sällan fram före dygn 4 i en blododlingsflaska. En blododlingsflaska som blir positiv före dygn 4 kan handläggas lokalt med normala säkerhetsföreskrifter för blododling. Om gramfärgning eller annan teknik inger misstanke om växt av F tularensis eller om en blododlingsflaska med misstanke om tularemi larmar efter tre dygns inkubation, skickas odlingsflaskan till referenslaboratorium för identifiering. Vi rekommenderar att blododlingsflaskor inkuberas under totalt 10 dygn vid tularemimisstanke.

Urinodling

Sällan indikation för denna analys. Vid misstanke om UVI kan provet tas om hand lokalt, då F. tularensis ej förväntas växa fram inom 2 dygn på CLED eller blodagar (aerobt).

NPH prov

Det finns ingen indikation för NPH odling vid ulceroglandulär tularemi.

Respiratorisk tularemi

Vid respiratorisk tularemi rekommenderas sputumprov eller BAL.

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial för sårodling (t.ex. kolad pinne, eller eSwab) fungerar för tularemiodling och tularemi-PCR vid ulceroglandulär tularemi.

Telefonsvar

Önskas telefonsvar ska detta framgå på remissen och ett korrekt telefonnummer ska anges.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Vid frågor kontaktas huvudansvarigt NRL, om det inte är tydligt att frågan hanteras av kompletterande NRL.

Huvudansvarigt NRL
Norrlands Universitetssjukhus
Klinisk mikrobiologi

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl 08:00-21:00 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Ledare av NRL är Anders Sjöstedt, professor, överläkare.

Kompletterande NRL
Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi

Kontakt nås f.n. via receptionist 010-205 20 00 (men vanligen via kundtjänst telefon 010-205 24 44, måndag-fredag 09:30-12:00 och 13:00-15:30) och vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB 010-205 24 00 för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL är Niklas Edner, specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi, utredare.

Nationella referenslaboratorier för francisella tularensis

Logotyp