År 2024 – ett händelserikt år för antibiotikafrågan

Nyligen samlade Antibiotikasmart Sverige en rad aktörer inom antibiotikaområdet för att ta del av presentationer och diskutera frågan framåt. Deltagarna fick bland annat höra om förberedelserna inför FN:s generalförsamlings högnivåmöte i september, där antimikrobiell resistens står på agendan och om möjligheter till nya forskningssamarbeten.

Det är ett spännande år för aktörer engagerade i antibiotikafrågan, både vad gäller internationell policy och möjligheter till forskningsutlysningar och samarbeten. Ett femtiotal deltagare från en rad olika sektorer i Antibiotikasmarts grupp för utökad samverkan samlades nyligen i en digital nätverksträff.

Foto på Malin Grape
Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör

Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens, inledde med att berätta om höstens särskilda möte om antimikrobiell resistens i FN:s generalförsamling och de förberedelser och påverkansarbete som sker från olika aktörer inför mötet i New York i september.

-Från Sveriges sida vill vi verka för större global samordning, styrning och ansvarstagande, bättre finansieringsmekanismer för länder att kunna genomföra nationella handlingsplaner mot antimikrobiell resistens, och att stärka tillgången globalt till nya och befintliga antibiotika, säger Malin Grape.

-Vi vill förändra narrativet för ett tydligare fokus på stabil tillgång till fungerande antibiotika, fortsätter hon.

Långsiktigt arbete som kräver uthållighet

Trots att förväntningarna är höga på vad mötet kommer att resultera i menar Malin Grape att vi måste ha tålamod och se det som ett steg i ett långsiktigt arbete.

­-En del som berör AMR-arbetet är politiskt laddat och förändring tar tid. Det är viktigt att olika prioriteringar lyfts fram på denna högsta nivå så vi kan hitta format och samarbetsformer för en skyndsam ökning av kraftfulla och långsiktiga insatser i alla världens länder.

Utlysningar på gång och landsbesök till hösten

På mötet informerade också Susanne Frykman, Senior Research Officer på Vetenskapsrådet, om det europeiska partnerskapet One health AMR. Det tar vid när det tidigare programmet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) avslutas 2025.

Foto på Susanne Frykman
Susanne Frykman, SRO på Vetenskapsrådet

- Programmet kommer att fokusera ännu mer på tvärvetenskaplighet och att föra samma olika intressenter inom ramen för European One Health Action Plan mot AMR, säger Susanne Frykman.

Susanne berättade också om det nationella forskningsprogrammet för antibiotikaresistens och att utlysningar kommer öppna under våren.

På mötet fick deltagarna även höra om förberedelserna inför the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance möte i Sverige i maj samt det landsbesök till Sverige som the European Centre for Disease Control och EU-kommissionen planerar senare i år. Syftet med besöket, som genomförs som del i EUs rådsrekommendationer, är att utvärdera det svenska AMR-arbetet och komma med förslag för områden som behöver utvecklas.

Är din organisation intresserad av att vara med på nästa nätverksträff?
Skriv ett mail till någon av projektledarna.