Om Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige startade 2019 med visionen om att hela Sverige ska bli antibiotikasmart. Initiativet leds av Folkhälsomyndigheten och RISE gemensamt. Vi som står bakom Antibiotikasmart Sverige har lång erfarenhet av att arbeta med att förebygga antibiotikaresistens och att hantera komplexa utmaningar.

Tecknad bild av en karta

Antibiotikasmart Sverige leds av ett team bestående av fyra organisationer: Folkhälsomyndigheten, RISE, Nationell Arbetsgrupp Strama och ReAct. Tre kommuner (Lund, Nässjö och Tanum) och fyra regioner (Stockholm, Gävleborg, Jönköping och Västra Götaland) är också partners i arbetet.

Loggor för de organisationer som är med

Vi som står bakom Antibiotikasmart Sverige arbetar inom en mängd olika sektorer – myndigheter, nätverk för policyutveckling, kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård och forskningsinstitut. Vår ambition är att organisationen ska växa i och med att fler aktörer vill vara med och arbeta för visionen. Under uppbyggnadsfasen fokuserar vi på insatser som främst rör människors hälsa, men detta kan komma att utvidgas till fler sektorer framöver.

Vi är kärnteamet

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. I det uppdraget ingår arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Folkhälsomyndigheten är värd för WHOs collaborating centre för antibiotikaresistens, ansvarar tillsammans med Statens Jordbruksverk för den nationella tvärsektoriella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens, har etablerad samverkan med Strama på nationell och regional nivå, leder nätverk inom vårdhygien respektive mikrobiologiska laboratorier samt ger kunskapsstöd och bedriver övervakning med avseende på antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

folkhalsomyndigheten.se

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är ett statligt, oberoende forskningsinstitut med uppdrag att i samverkan med företag, akademin och offentlig sektor verka för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle. RISE faciliterar forskning och innovationer genom att hjälpa företag och akademiska grupper att utveckla och utvärdera produkter och tjänster relaterade till antibiotika- och infektionsområdet samt genom att leda och delta i stora och små samarbetsprojekt inom området tillsammans med aktörer inom industri, akademi och offentlig sektor.

ri.se

ReAct

ReAct är ett internationellt nätverk som arbetar för att utveckla och främja lösningar för att hantera antibiotikaresistens globalt, med särskild inriktning på låg- och medelinkomstländer, där arbetet sker främst i området mellan vetenskap och politik. ReAct har sedan 2005 arbetat på olika plan för att öka medvetenheten om antibiotikaresistens internationellt och stimulera till globalt engagemang. Organisationen samarbetar med både forskare och civilsamhälle, med olika länders regeringar (främst låginkomstländer) samt stora internationella organisationer som FN, WHO och UNICEF.

reactgroup.org

Strama

Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama arbetar både lokalt och nationellt med att motverka antibiotikaresistens och är en del av sjukvårdsregionernas samverkan för kunskapsstyrning. Nationella Strama samarbetar bland annat med de 21 lokala Stramagrupperna, vårdgivare och myndigheter. Strama har genom sin lokala förankring och tradition av kollegial diskussion god kännedom om behov, möjligheter och hinder för preventionsarbete inom hälso- och sjukvården.

strama.se

Presentation av Antibiotikasmart Sverige

Visionen som drivkraft

Vinnova Rapport Antibiotikasmart Sverige (youtube.com)

Logga för antibiotikasmartSverige