Sjukhusen pilottestar antibiotikasmarta kriterier

Elva svenska sjukhus, med olika storlek och god geografisk spridning, pilottestar nu kriterierna.

I arbetet med att nå visionen om ett Antibiotikasmart Sverige har sjukhusen en nyckelroll. På sjukhusen vårdas patienter i en miljö där risken för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är hög, vilket innebär en stor patientsäkerhetsrisk.

Det finns ett stort engagemang i frågan på många sjukhus och mycket bra arbete genomförs redan. Kriterierna för Antibiotikasmarta sjukhus kompletterar det befintliga arbetet mot antibiotikaresistens och förebyggande av infektioner som redan pågår via Strama och vårdhygieniska enheter för att skapa bättre förutsättningar och en struktur för detta. Arbetet med Antibiotikasmarta sjukhus har synkroniserats med Stramas 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg och de nya Nationella slutenvårdsindikatorerna för antibiotika. Under pilotfasen kommer även den nya vägledningen för vårdhygieniskt arbete att integreras med kriterierna.

Målsättningen med Antibiotikasmarta sjukhus är att stimulera till ett fortsatt arbete med ett mer strukturerat och bredare angreppssätt.