Enterovirusorsakad meningoencefalit och fynd av enterovirus D68 i Sverige under 2018

Enterovirussäsongen 2018 börjar närma sig sitt slut efter en lång och intensiv sommar. Hittills har det i år anmälts totalt 382 fall av enterovirusorsakad meningoencefalit vilket är flest antal fall under motsvarande period sedan anmälningsplikt för meningoencefaliter infördes i juli 2004.

Från Karolinska Universitetssjukhuset meddelas att enterovirus D68 (EV-D68) har påvisats i fyra kliniska luftvägsprov. EV-D68 orsakar främst luftvägssjukdom och påvisas i första hand i prov från övre luftvägarna.

Echovirus 30, coxsackievirus B5 och echovirus 9 vanligast förekommande

Till och med 2018-10-19 har Folkhälsomyndigheten erhållit 387 prover för molekylär typning och virusisolering. Proverna kommer från 357 patienter, 201 (57 %) av dessa har under perioden januari till september 2018 anmälts i SmiNet som fall av enterovirusorsakad meningoencefalit. Bland de 201 anmälda fallen var serotyperna echovirus 30 (26 %), coxsackievirus B5 (11%) och echovirus 9 (6%) vanligast förkommande. Inget poliovirus av vildtyp eller vaccinstam påvisades.
Arbetet med insamling av enterovirus som orsakat viral meningoencefalit har utförts inom det nationella övervakningsprogrammet för polio.

Mikrobiellt övervakningsprogram för polio och enterovirus (folkhalsomyndigheten.se)

En fördjupad analys av hela enterovirussäsongen 2018 kommer att publiceras i början av 2019 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Förutom antal enteroviruspositiva (se figur) visar bilden antal anmälda enterovirusorsakade meningoencefaliter i SmiNet under januari till september.

Figur. Antal enteroviruspositiva prover typade på Folkhälsomyndigheten 2018-01-01 till 2018-10-19.

Antal enteroviruspositiva prover typade på Folkhälsomyndigheten 2018-01-01 till 2018-10-19, samt antal anmälda enterovirusorsakade meningoencefaliter i SmiNet under januari till september.

Cirkulation av enterovirus D68 påvisad i Sverige

Vid Karolinska Universitetssjukhusets mikrobiologiska laboratorium har EV-D68 fram till och med oktober i år påvisats i fyra kliniska prover. Efter stora globala utbrott 2014 och 2016 har EV-D68 de senaste åren fått ökad uppmärksamhet. Infektion med EV-D68 kan orsaka luftvägsinfektion med ett spektrum från mild till allvarlig sjukdom med behov av mekanisk ventilation. Det finns en stark misstanke om att infektion med EV-D68 i sällsynta fall även kan orsaka en polioliknande manifestation med akut slapp myelit. EV-D68 förekommer i alla åldersgrupper men främst hos barn upp till förskoleåldern (0-5 år).

EV-D68 har under tidigare säsonger påvisats under sensommar/höst och förefaller uppvisa ett mönster med cirkulation vartannat år, 2014, 2016 och 2018, men knappast alls 2015 och 2017. Inom det europeiska nätverket för non-polio enterovirus (ENPEN) har det sedan i somras rapporterats om cirkulation av EV-D68 från flera länder i Europa samt USA (opublicerade data). Säsongerna 2014 och 2016 dominerades av subtyperna B1 respektive B3. Sekvensering på Karolinska Universitetssjukhuset påvisade subtyp B3. Enligt kommunikation inom ENPEN har subtyperna B3 samt A2 påvisats under årets säsong i Nederländerna. Interaktiv fylogeni med kontinuerlig uppdatering har nyligen lanserats på nextstrain för EV-D68.

Phylodynamics of Enterovirus D68 (nextstrain.org)

Det är viktigt att beakta vilket provmaterial som ska analyseras vid misstanke om enterovirus liksom känsligheten i använd metod

Vid såväl luftvägsinfektion som akut slapp myelit och misstanke om infektion med EV-D68 är provmaterial från övre luftvägarna förstahandsval. Till skillnad från övriga enterovirus har EV-D68 endast undantagsvis påvisats i likvor och feces. I provmaterial med förekomst av EV-D68 kan rutindiagnostik på de flesta kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet i regel initialt påvisa förekomst enterovirus. Specifik diagnostik för EV-D68 kan utföras med realtids PCR vid Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus samt med sekvensering vid Folkhälsomyndigheten. En utvärdering vid Karolinska Universitetssjukhuset visar att känsligheten för att detektera EV-D68 med det kommersiella kitet "Allplex Respiratory Panel" är mycket låg. Vid misstanke om infektion med EV-D68 bör därför laboratorier som använder Allplex-kitet komplettera med specifik diagnostik för EV-D68 oavsett Allplex-resultat.