Alla informationsbrev

 • Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina

  Publicerad

  2020-01-21: Vid årsskiftet upptäcktes ett nytt coronavirus (2019-nCoV) bland människor med koppling till en fisk- och djurmarknad i staden Wuhan i Kina. Det saknas ännu säker kunskap om virusets smittsamhet. Folkhälsomyndigheten har etablerat diagnos...

 • Kombinerad analys för dengue- och chikungunyavirus från januari 2020

  Publicerad

  2019-12-11: Då dengue- och chikungunyainfektion är svåra att skilja kliniskt inför vi från årsskiftet en kombinerad analys för dessa virus. Det innebär att vid beställning av denguevirus, kommer även chikungunyavirus att analyseras och tvärtom. Två o...

 • Analyser för MERS-coronavirus efter den årliga vallfärden till Mecka

  Publicerad

  19-10-23: Folkhälsomyndigheten analyserade 29 frågeställningar för MERS-coronavirus under tiden 17 augusti till 20 september. Samtliga prover som analyserades var negativa för MERS-coronavirus. Av dessa 29 diagnosticerades sju med influensa A. Inget...

 • Oklar gastroenterit – glöm inte diagnostik för Cryptosporidium

  Publicerad

  2019-12-11: Under hösten har ovanligt många fall av cryptosporidios diagnosticerats på landets kliniska mikrobiologiska laboratorier. Vi vill därför påminna om relevansen av provtagning för Cryptosporidium vid oklar gastroenterit, särskilt vid missta...

 • Många fall av tularemi diagnosticerade under hösten 2019

  Publicerad

  19-10-23: Sedan 24 juli har 982 fall av tularemi (harpest) anmälts till Folkhälsomyndigheten vilket är det högsta antalet sedan 1960-talet. Diagnosen fastställs för merparten av fallen serologiskt men i det akuta skedet är möjligheten till påvisning...

 • Öka patientsäkerheten – använd Folkhälsomyndighetens elektroniska remiss

  Publicerad

  2019-09-11: Använd Folkhälsomyndighetens elektroniska remiss och svar för att beställa analyser och snabbare få tillgång till provsvar. Samtidigt minskar risken för fel som kan uppstå vid manuell hantering.

 • Glöm inte leptospira vid utredning av oklar feber

  Publicerad

  2019-09-10: Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur och orsakas av en spiralvriden bakterie (spirochet) av arten Leptospira interrogans. Bakterien förekommer i Sverige men orsakar sällan sjukdom, den förekommer mer fr...

 • Underdiagnosticering av chikungunya hos svenska resenärer från Thailand

  Publicerad

  2019-06-20: Runt 350 000 svenskar reser årligen till Thailand, främst under vintern. För de som kommer hem med feber, utslag och uttalad ledvärk är det viktigt att tänka på chikungunyavirus som möjlig orsak till symptomen. Under vintersäsongen 2018/1...

 • Folkhälsomyndigheten kortar ner inkubationstiden av blododlingsflaskor vid misstänkt brucella till 14 dagar

  Publicerad

  19-04-12: Brucella är en långsamväxande bakterie där förlängd odlingstid av blododlingsflaskor utförs för att säkert identifiera även låga nivåer. En genomgång av de odlingar i blodflaskor som genomförts på Folkhälsomyndigheten 2014-2018 visar att en...

 • Ny webbportal 10 april för information från Svenskt Laboratorienätverk Inom Mikrobiologi - SLIM

  Publicerad

  19-04-11: Folkhälsomyndigheten ansvarar för att tillhandahålla information om myndighetens, landstingens och regionernas laboratorienätverk inom klinisk mikrobiologi, SLIM och de nationella referenslaboratorierna (NRL) för 36 olika mikrobiologiska om...

 • Diagnostik av Echinococcus multilocularis – rävens dvärgbandmask

  Publicerad

  19-03-14: Echinococcus multilocularis, eller rävens dvärgbandmask, är ett mycket sällsynt fynd hos människa. Med anledning av att enstaka fall har konstaterats i Sverige under de senaste åren och att inhemsk smitta inte längre kan uteslutas vill vi u...

 • Chikungunyavirus, en aktuell differentialdiagnos till dengue- och zikavirus, många smittade i Thailand denna vintersäsong.

  Publicerad

  19-03-14: Thailands hälsoministerium har under januari-mars månad rapporterat om ett landsomfattande utbrott av chikungunyavirus med tyngdpunkt på landets södra delar, inklusive Phuket, som många svenskar besöker. Utbrottet avspeglas även i inkomna p...

 • Förbättrad serologisk diagnostik av visceral leishmaniasis

  Publicerad

  19-02-06: Antalet fall av leishmaniasis i icke-endemiska områden i Europa har ökat de senaste åren. I Sverige är leishmaniasis en ovanlig importsjukdom och laboratoriediagnostiken är avgörande för att verifiera diagnosen. Vid leishmaniasis uppträder...

 • Var uppmärksam på invasiv lungaspergillos vid svår influensasjukdom

  Publicerad

  18-12-06: Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC belyser i en aktuell riskbedömning vikten av att vara uppmärksam på invasiv lungaspergillos hos fall med svår influensasjukdom, även hos tidigare friska. Invasiv lungaspergillos beaktas i regel som...

 • Rekordsäsong av West Nile-virus i Europa 2018

  Publicerad

  18-12-06: Under 2018 har 1503 fall hittills av infektion med West Nile-virus (WNV) rapporterats till den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Det är under en och samma säsong mer än de fem föregående åren sammantaget. I Sverige finns från säsonge...

 • Enterovirusorsakad meningoencefalit och fynd av enterovirus D68 i Sverige under 2018

  Publicerad

  18-11-14: Enterovirussäsongen 2018 börjar närma sig sitt slut efter en lång och intensiv sommar. Hittills har det i år anmälts totalt 382 fall av enterovirusorsakad meningoencefalit vilket är flest antal fall under motsvarande period sedan anmälnings...

 • West Nile-virus i Europa 2018, aktuell utbredning omfattar länder i sydöstra Europa och Balkan

  Publicerad

  18-09-12: Infektion med West Nile-virus (WNV) rapporteras från stora delar av världen, till exempel från Asien, Afrika och Europa samt under de senaste tjugo åren även från Nordamerika. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC följer smittspridning...

 • Toxocara – en ”svensk” orsak till eosinofili som i regel är självläkande

  Publicerad

  18-09-12: Toxocarainfektion är en relativt okänd zoonos i Sverige. Infektion med Toxocara ger som regel lindriga symtom och är oftast självläkande, men är bra att känna till då det är en av få inhemska parasiter som kan ligga bakom eosinofili. Till F...

 • Antalet anmälda fall av brucella går upp efter semesterperioder

  Publicerad

  18-09-12: Efter semestrar och högtider då många reser till länder där brucella är endemiskt förekommande, ser vi på Folkhälsomyndigheten en ökning av diagnosticerade infektioner av brucella. För att undvika laboratoriesmitta vid brucellos, ska klinis...

 • Ny realtids-PCR för att påvisa vaccinstam av mässling

  Publicerad

  18-06-12: Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som ger hög feber, hosta och utslag. I ungefär 20 procent av fallen leder infektionen till en eller fler komplikationer. Vaccin mot mässling ger ett mycket gott skydd men eftersom vaccinet mot mäs...

 • Enterovirus-D68 (EV-D68) påvisas i luftvägsprov

  Publicerad

  18-06-12: Enterovirus-D68 kan orsaka svår luftvägssjukdom samt neurologiska komplikationer. Under tidsperioden 2014-2016 rapporterades stora globala utbrott med fall av allvarlig luftvägssjukdom, framför allt bland barn. Inför enterovirussäsongen som...

 • Nationell övervakning av polio genom typning av enterovirus som orsakat viral meningoencefalit

  Publicerad

  18-06-12: Även om Sverige likt de flesta länder i världen har varit poliofritt i många år, är det för den globala utrotningen av denna sjukdom, viktigt att upprätthålla övervakningsprogram eftersom risken för import fortfarande finns. WHOs globala ut...

 • Kvalitetssäkring av PCR-snabbtester för influensadiagnostik viktigt för säker påvisning

  Publicerad

  18-05-03: I sitt uppdrag som nationellt referenslaboratorium för influensa har Folkhälsomyndigheten samlat in och typat de influensaisolat som cirkulerat i landet säsongen 2017-2018. Vidare har paneler med typade stammar skickats till åtta mikrobiolo...

 • Ny multiresistent vårdrelaterad infektion – Candida auris

  Publicerad

  2018-04-04: Candida auris är en relativt nyupptäckt jästsvamp som uppvisar resistens mot flera antimykotika. Under de senaste åren har vårdrelaterade utbrott orsakade av C. auris rapporterats från ett flertal olika länder, dock inte Sverige. Infektio...

 • Lassautbrottet i Nigeria, det största som landet har upplevt

  Publicerad

  2018-03-14: Under årets två första månader har Nigeria rapporterat 317 bekräftade fall av lassafeber inklusive 72 dödsfall. Smittspridningen uppvisar normalt en säsongsbundenhet med utbrottstoppar under vårsäsongen, därför befaras utbrottet i Nigeria...

 • Diagnostik av gula febern

  Publicerad

  2018-02-07 Gula febern är en virusorsakad leversjukdom som förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika. För närvarande pågår två större utbrott i Nigeria och Brasilien, vilket föranlett WHO att utöka sina vaccinationsrekommendationer till att även g...

 • Resistensbestämning för CMV, HSV 1 och 2 samt PCR för BKV, JCV, EBV, HHV-6, 7 och 8 upphör

  Publicerad

  2018-02-07: Folkhälsomyndigheten upphör med genotypisk resistensbestämning för CMV, HSV 1 och 2 samt kvantifiering med realtids-PCR för BKV, JCV, EBV, HHV-6, 7 och 8.

 • Vibrio cholerae – ovanligt fynd i Sverige som kräver riktad frågeställning för säker påvisning

  Publicerad

  2017-12-20: Kolera är mycket sällsynt i Sverige men det förekommer att enstaka patienter som smittats vid vistelse där kolera finns därefter uppvisar symptom och diagnosticeras i Sverige. Under den senaste tioårsperioden har ett fall vartannat år rap...

 • Inkubera alltid blododlingsflaskor innan de skickas till Folkhälsomyndigheten

  Publicerad

  2017-12-20: Folkhälsomyndigheten tar regelbundet emot blododlingar där riskklass-3 bakterier, som Fransicella-, Burkholderia- och Brucella species, misstänks. Vi gör riktade molekylärbiologiska analyser samt odling på medier särskilt avsatta för dess...

 • Metagenomik för detektion av okänd patogen

  Publicerad

  2017-11-08: Sedan våren 2017 utför Folkhälsomyndigheten helgenomsekvensering direkt på patientmaterial där infektion misstänks, men där utvidgade infektionsanalyser inte kunnat påvisa någon patogen. Vår erfarenhet visar på störst nytta för analysen h...

 • Pestutbrott på Madagaskar

  Publicerad

  2017-11-08: Sedan augusti i år pågår ett utbrott av pest på Madagaskar. Pest, som orsakas av den gramnegativa bakterien Yersinia pestis, är numera ovanligt, men Madagaskar har årligen utbrott av sjukdomen. Vanligast ses utbrott under perioden septemb...

 • Utbrott av chikungunya i Italien

  Publicerad

  2017-10-11: Tidigare i år har utbrott av inhemsk chikungunya rapporteras från Frankrike, se Diagnostikaktuellt nr 17. Nu rapporterar också Italien utbrott, ett från regionen Lazio där nära 200 fall har identifierats och ett från området runt Gua...

 • Ny PCR för difteri

  Publicerad

  2017-10-11: För att snabbare kunna utesluta misstänkt difteri vid påvisad växt av potentiellt toxinbildande corynebakterier finns nu en PCR med två målsekvenser för difteritoxin tillgänglig.

 • Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklas den 1 december

  Publicerad

  2017-10-11: Från och med den 1 december kommer Folkhälsomyndigheten inte längre att genomföra några avgiftsfinansierade laboratorieanalyser av vatten- och miljöprover. Redan idag utförs analyserna till stor del av andra aktörer.

 • Nya utbrott av kända virus

  Publicerad

  2017-09-06: Nygamla arbovirus har under årets sommarmånader orsakat mindre utbrott i södra Europa. Något att ha i åtanke hos hemvändande turister.

 • Sekvensering av 16S med NGS

  Publicerad

  2017-06-21: Folkhälsomyndigheten erbjuder från och med juni 2017 massiv parallellsekvensering (NGS) av genen som kodar för den ribosomala RNA-strukturen 16S (16SrRNA-genen) för artidentifikation av bakterier.

 • Tre fall av akut Q-feber (Coxiell burnetti-infektion) efter semesterresa till Kanarieöarna 2017

  Publicerad

  2017-06-21: Ovanlig sjukdom gör sig påmind efter vistelse på Kanarieöarna, dit 300 000 svenskar åker årligen.

 • Cyclospora hos resande från Mexiko även denna sommar?

  Publicerad

  2017-06-21: Sommaren 2015 och 2016 rapporterades många fall av parasiten Cyclospora cayetanensis hos resande från Mexiko till Europa, framför allt rapporterades fall i Storbritannien. Vi har inte kännedom om relaterade fall i Sverige, det är dock möj...

 • Parasitorsakad meningit efter vistelse på Hawaii

  Publicerad

  2017-06-21: I början av 2017 insjuknade en svensk person med meningitsymtom efter semesterresa till Hawaii. Orsaken visades vara infektion med Angiostrongylus cantonensis, en ovanlig parasitsjukdom som förekommer i tropiska och subtropiska områden.

 • Analys för påvisning av Strongyloides antikroppar etablerad vid Folkhälsomyndigheten

  Publicerad

  2017-06-21: Tidigare vidarebefordrades prov för analys av Strongyloides antikroppar till laboratorium i Schweiz men sedan i maj 2017 utförs analysen vid Folkhälsomyndigheten.

 • Ej analys av T-spot TB under perioden vecka 31-34

  Publicerad

  2017-06-21: Under vecka 31-34 har Folkhälsomyndigheten inte möjlighet att ta emot prov för kvantifiering av interferon-gammaproducerande T-celler (T-spot TB) efter M. tuberculosis.

 • Korsreaktivitet mellan serologiska tester för dengue- och zikavirus försvårar diagnostiken

  Publicerad

  2017-05-03: Både behandlande läkare och kliniska laboratorier har länge efterlyst ett diagnostiskt snabbtest att använda på akutmottagningen för att på plats kunna utesluta akut dengue. Oron för komplicerad och allvarlig dengue gör att man önskar sna...

 • Förändring i hantering vid analys av cystor och maskägg

  Publicerad

  2017-05-03: Den 1 maj 2017 förändrade Folkhälsomyndigheten sin hantering och analys av prover för mikroskopering för cystor och maskägg. Analysen breddas för att vara riktad mot specifika frågeställningar och har högre känslighet för Giardia och Cryp...

 • Neurocysticerkos – ny möjlighet att utvärdera behandling med hjälp av antigentest

  Publicerad

  2017-04-05: Genom att följa nivån av Taenia solium-antigen i serum är det nu möjligt att utvärdera behandling vid cysticerkos. Vid stor parasitbörda, mer än tre cystor, utsöndras det tillräckligt med antigen för att följa och utvärdera behandlingen....

 • Reviderad handläggningsrekommendation vid misstänkt zikavirusinfektion

  Publicerad

  2017-03-01: Folkhälsomyndigheten publicerade den 27 februari en reviderad handläggningsrekommendation vid misstänkt zikavirusinfektion. Rekommendationen är resultatet av det multidisciplinära symposiet om zikavirus som anordnades i oktober 2016...

 • Alfavirus är en bortglömd orsak till långdragna ledbesvär – pågående utbrott av Ross River virus i Australien

  Publicerad

  2017-03-01: Efter stora nederbördsmängder i södra Australien, rapporteras stor ökning av antalet fall med Ross River feber. I delstaten Victoria ser man jämfört med tidigare utbrott 2011 en 20-faldig ökning under januari 2017 med 654 rapporterade fal...

 • Legionellainfektion – en viktig differentialdiagnos till mers efter vistelse i Dubai

  Publicerad

  2017-02-01: Under hösten 2016 rapporterades en ökning av fall med legionellainfektion hos europeiska resenärer som varit i Dubai. Fem fall finns rapporterade från Sverige.

 • Leishmaniasis – en bortglömd parasitsjukdom som gör sig påmind

  Publicerad

  2017-02-01: Ett ökat antal fall av parasitsjukdomen leishmaniasis har under de senaste åren diagnosticerats på Folkhälsomyndigheten. Det tycks dels bero på att vi reser allt mer till områden där vi riskerar att smittas och dels att en del av de immig...

 • Neutralisationstest (NT) för polio typ 2 upphör 1 januari 2017

  Publicerad

  2016-12-07: I likhet med många europeiska länder har Folkhälsomyndigheten beslutat att upphöra med antikroppsanalys (NT) av poliovirus typ 2. Enstaka laboratorier i Europa kommer dock fortsatt erbjuda analysen och vid behov kan Folkhälsomyndigheten f...

 • Ny extraktionsmetod förbättrar utbytet av viralt DNA

  Publicerad

  2016-12-07: För att förbättra utbytet av viralt DNA vid extraktion och därmed öka känsligheten på våra PCR-analyser har vi uppdaterat extraktionsmetoden för våra kvantitativa PCR-analyser. De analyser som berörs är PCR för BK virus (BKV), JC virus, E...

 • Mykoplasma pneumoniae ökar

  Publicerad

  2016-11-01: Rapporter från Danmark visar på ett ökat antal fall av Mycoplasma pneumoniae denna säsong. En sammanställning av svenska diagnostiska data avseende M. pneumoniae visar på en uppgång även i Sverige.

 • Cryptosporidiuminfektion sannolikt vanligare än vad vi tror som orsak till gastroenterit

  Publicerad

  2016-11-01: En sammanställning av landets cryptosporidiumdiagnostik visar att ett högt antal anmälda fall/100 000 invånare av cryptosporidios och screening av ett brett spektrum av fecesprover sammanfaller.

 • Folkhälsomyndigheten avvecklar Quantiferon.TB-analys

  Publicerad

  2016-11-01: Eftersom ett stort antal av landstingens kliniska mikrobiologiska laboratorier numera utför Quantiferon.TB avvecklas denna analys vid Folkhälsomyndigheten. Den andra kommersiellt tillgängliga IGRA-testen "T-spot.TB" kommer dock även i for...

 • Trikinos – inte bara för historieböckerna

  Publicerad

  16-10-05: Parasitsjukdomen trikinos är numera mycket sällsynt i Sverige, men släktet Trichinella (svenska trikiner) som orsakar sjukdomen kan ännu, i enstaka fall, förekomma i svensk fauna. Från övriga Europa rapporteras årligen flera utbrott. Vi bes...

 • Förbättrad diagnostik vid misstanke om Naegleria fowleri

  Publicerad

  16-10-04: Vid misstanke om infektion med Naegleria fowleri kan prov skickas till Statens Seruminstitut (SSI) i Köpenhamn för undersökning med PCR. Naegleria är en mycket sällsynt men farlig amöba. Även om diagnosen är mycket ovanlig är det viktigt at...

 • Chikungunya – utökad diagnostik

  Publicerad

  16-09-07: Folkhälsomyndigheten kan från och med 1 september 2016 erbjuda chikungunya IgM som kompletterande analys till IgG och PCR.

 • Enterovirussäsong i Sverige och övriga Europa

  Publicerad

  16-09-07: Flera rapporter av svåra fall av enterovirusinfektion i Europa har gjort att den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC sammanställt en så kallad rapid risk assessment. I denna uppmanas till ökad medvetenhet om enterovirusinfektioner, särs...