Folkhälsomyndigheten avvecklar Quantiferon.TB-analys

Eftersom ett stort antal av landstingens kliniska mikrobiologiska laboratorier numera utför Quantiferon.TB avvecklas denna analys vid Folkhälsomyndigheten. Den andra kommersiellt tillgängliga IGRA-testen "T-spot.TB" kommer dock även i fortsättningen utföras vid myndigheten.

Inte längre anledning att fortsätta tillhandahålla Quantiferon.TB vid myndigheten

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att tillhandahålla analyser, av betydelse för ett effektivt smittskydd, som inte finns tillgängliga vid landstingens laboratorier. Men numera utförs Quantiferon.TB vid ungefär hälften av landstingens mikrobiologiska laboratorier och de flesta av dessa har satt upp testen med stöd och utbildning av först Smittskyddsinstitutet och sedan Folkhälsomyndigheten. Det finns därför inte längre anledning att Quantiferon.TB tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten och från och med 2016-12-31 avvecklas testen. Prov som skickas till myndigheten efter detta datum kommer att vidareförmedlas till andra laboratorier som utför analys. Tillgången till TB-spot.TB är betydligt mer begränsad och därför fortsätter Folkhälsomyndigheten att ta emot prov för denna analys.

IGRA för analys av specifikt immunsvar mot M. tuberculosis

IGRA (Interferon-Gamma Release Assays) lanserades internationellt för ungefär tio år sedan och har sedan dess utförts vid först Smittskyddsinstitutet och sedan Folkhälsomyndigheten för påvisning av immunsvar mot M. tuberculosis. Framför allt används IGRA vid undersökning av kontakter till patienter med smittsam tuberkulos eller vid screening för att diagnostisera latent tuberkulos, t ex inför behandling med immunsupprimerande läkemedel. IGRA har i många sammanhang kommit att ersätta tuberkulin hudtesten (PPD) eftersom de ger mer specifika resultat. IGRA mäter immunsvar mot rena peptider från M. tuberculosis complex-antigenen ESAT-6 och CFP-10. Dessa uttrycks inte av vaccinstammen M. bovis BCG eller majoriteten av miljömykobakterier, vilket betyder att IGRA inte ger "falskt positiva" resultat som följd av vaccination eller efter infektion med de flesta miljömykobakterier. Dessutom kan analys med IGRA upprepas för kontroll eller uppföljning vilket är svårare att göra med tuberkulin hudtest eftersom injektion intrakutant av PPD in-vivo orsakar ett förstärkt "boostrat" immunsvar mot tuberkulin. Tuberkulin innehåller dessutom ESAT-6 och CFP-10 och därför rekommenderas, om tuberkulin hudtest utförs, att prov för IGRA-testning tas senast vid avläsning av hudtesten eller 6-8 veckor senare.

Skillnader mellan Quantiferon.TB och T-spot.TB

Quantiferon är en relativt okomplicerad test som enkelt kan skalas upp för att analysera ett stort antal prov. Testantigenen finns tillsatta i de rör som används för provtagning och efter inkubering analyseras plasman från provröret med ELISA och spektrofotometrisk analys för påvisning och kvantifiering av lösligt interferon-gamma.

T-spot.TB är mer arbetskrävande och endast ett mindre antal prov kan analyseras samtidigt. Från provet isoleras först lymfocyter som efter preparation till standardiserad koncentration inkuberas över natt i närvaro av antigen. Resultatet analyseras med Elispot och mikroskopisk analys för påvisning och kvantifiering av cell-associerat interferon-gamma.

Båda metoderna har liknande prestanda avseende känslighet och specificitet men en nackdel med Quantiferon.TB är att uppåt 5% av proverna ger ett icke bedömbart resultat vilket sällan förekommer med T-spot.TB. Anledningen är att T-spot.TB -testen är mindre känslig för problem vid provtagning och provhantering som exempelvis mikrokoagulering och bildande av hämmande substanser. T-spot.TB är inte heller känslig för närvaro av lösliga läkemedel eller immunsupprimerande substanser i blodet, eftersom dessa elimineras vid isolering av lymfocyter. Ytterligare fördel är att eventuell lymfocytopeni korrigeras eftersom lymfocyterna prepareras till en standardiserad koncentration.

Eftersom Quantiferon.TB är jämförelsevis enkel att sätta upp och finns tillgänglig vid flera laboratorier används den testen ofta primärt och i praktiken blir därför den vanligaste indikationen för T-spot.TB att Quantiferon.TB givit icke bedömbart resultat. Exempelvis rapporterats upp till 20 % icke bedömbara resultat med Quantiferon.TB för barn under 4 års ålder.

För ytterligare information kontakta myndighetens kundtjänst för mikrobiologi.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)