Nya utbrott av kända virus

Nygamla arbovirus har under årets sommarmånader orsakat mindre utbrott i södra Europa. Något att ha i åtanke hos hemvändande turister.

Under sommaren har arbovirus, chikungunya och West Nile-virus, orsakat mindre utbrott i områden kring Medelhavet. Detta är ingen ny företeelse, av och till de senaste åren har det rapporterats om mindre utbrott av olika arbovirus i Europa. Samtliga har spontant klingat av efter sommarsäsongen. Då många svenskar åker till södra Europa under sommar- och höstmånaderna är det bra att ha dessa sjukdomar i åtanke när de kommer hem med symtom eller önskar donera blod.

Inhemska fall av chikungunya i Frankrike

I början av augusti rapporterade Frankrike de första inhemska fallen av chikungunya i Var distriktet i södra Frankrike. De lokala myndigheterna reagerade snabbt och informerade befolkningen. Hittills finns sex bekräftade och ett misstänkt fall.

Långdragen ledvärk ett känt fenomen

Chikungunya är ett alfavirus som sprids med tigermyggan, Aedes albopictus, i Europa. Vanligtvis insjuknar man fem till tio dagar efter smitta med feber, ledvärk, myalgi, huvudvärk samt hudutslag. Inom två veckor försvinner den akuta fasen och de flesta tillfrisknar helt. En del personer drabbas av långdragna invalidiserande ledvärksbesvär som kan vara i flera månader. Symtombilden kan misstolkas som reumatologiska ledbesvär och även röntgenologiska förändringar som vid autoimmuna reumatiska sjukdomar kan ses.

Chikungunya Virus Infection: An Update on Joint Manifestations and Management (ncbi.nlm.nih.gov)

Molecular Mechanisms Involved in the Pathogenesis of Alphavirus-Induced Arthritis (ncbi.nlm.nih.gov)

Behandlingseffekten med NSAID och/eller kortison varierar och biologiska läkemedel har prövats. Förhoppning kring kommande behandling med antikroppar finns.

Therapy with CTLA4-Ig and an antiviral monoclonal antibody controls chikungunya virus arthritis (ncbi.nlm.nih.gov)

A Review of Chikungunya Virus-induced Arthralgia: Clinical Manifestations, Therapeutics, and Pathogenesis (ncbi.nlm.nih.gov)

Nukleinsyra- och antikroppspåvisning kan verifiera sjukdomen

Chikungunya-diagnosen är svår att ställa på enbart kliniken då dengue- och zikavirus ger liknande symtom. Endast med diagnostik kan man särskilja de olika virussjukdomarna åt. Genom PCR-diagnostik för påvisning av virus-RNA kan infektion i tidigt skede påvisas. Serologiska tester (ELISA och indirekt immunfluorescens-test) finns tillgängliga vid behov av diagnostik efter den akuta fasen. Vid långdragna ledvärksbesvär och epidemiologi bör chikungunya finnas med som differentialdiagnos och serologisk provtagning ske.

West Nile virus i Grekland och Italien

Under sommarmånaderna har flera länder men framför allt Grekland och Italien rapporterat inhemska fall av West Nile fever. Grekland och norra Italien är de som rapporterat flest med 37 respektive 27 verifierade fall. Även Rumänien, Serbien, Ungern och Österrike har rapporterat fall i år. Genom europeiska rapporteringssystem finns det uppdaterad information och data på ECED:s webbplats.

Zoonotisk infektion

West Nile virus (WNV) upptäcktes första gången 1947 i Uganda och har sedan dess detekteras över hela världen och orsakat utbrott på samtliga kontinenter. När människa eller andra däggdjur som hästar infekteras är de för viruset en "dead-end host", då virusets naturliga värddjur är fågel. Det finns inget vaccin i Europa för människa men däremot för hästar. Den epidemiologiska utbredningen av WNV i Europa är varierande. En del länder rapporterar human- och hästfall varje år, andra aldrig. Men att viruset cirkulerar i Europa är verifierat.

West Nile-virus kan ge svår neuroinvasiv sjukdom

WNV är ett flavivirus som framför allt sprids av Culex-myggan. Ofta ger det en asymtomatisk infektion men en fjärdedel av fallen får en influensaliknande febersjukdom. I 1 % av fallen drabbas patienten av West Nile Neuroinvasive Disease (WNND) där encefalit, meningit och "acute flaccid paralysis" ingår. Ofta med sequelae i form av långvariga kognitiva besvär. Detta drabbar framför allt äldre och immunförsvagade personer.

West Nile Virus: Review of the Literature (ncbi.nlm.nih.gov)

Diagnostik vid svår neuroinvasiv sjukdom

Diagnostik i form av PCR för påvisning av nukleinsyra för infektion i den akuta fasen respektive påvisning av antikroppar efter den akuta fasen finns tillgänglig. Vid misstanke om WNND kan både nukleinsyra och antikroppar analyseras i serum och likvor.

Överförbar via blodprodukter

Fall av West Nile feber rapporteras till ECDC samt enligt internationella hälsoreglementet. Under den period varje år då sjukdomen förekommer i södra Europa förskrivs en karensperiod på 28 dagar för blodgivare om blodet inte testas med nukleinsyrapåvisning.