Nytt mikrobiologiskt övervakningsprogram för Cryptosporidium

Folkhälsomyndigheten har under 2023 utvärderat det mikrobiologiska övervakningsprogrammet för Cryptosporidium. Vi återupptar nu övervakningen i syfte att utreda nationella utbrott och att bygga upp ökad kunskap kring Cryptosporidium.

Folkhälsomyndigheten utvärderade under 2023 det mikrobiologiska övervakningsprogrammet för Cryptosporidium, vilket också innebar att programmet pausades. Programmet hade tidigare som huvudsakligt mål att utgöra ett kunskapsunderlag för den molekylära epidemiologin av inhemsk cryptosporidiuminfektion. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att återuppta det molekylära övervakningsprogrammet. Det huvudsakliga målet är nu att utreda nationella utbrott och kluster samt att inhämta vidare kunskap för att öka förståelsen av inhemska utbrott orsakade av Cryptosporidium.

Utreda nationella utbrott och kluster

Cryptosporidiumfallen uppgår årligen till cirka 700 fall och det gör cryptosporidiuminfektion till den vanligaste anmälningspliktiga parasitinfektionen i Sverige. Cryptosporidium kan och har ibland orsakat utbrott med stora samhällsekonomiska och andra konsekvenser. Smittvägarna är många och det finns dokumenterade utbrott orsakade av kontaminerade livsmedel, kontaminerat vatten (dricksvatten/bassängvatten) samt zoonotisk smitta antingen via direkt djurkontakt eller via miljön.

Mellan åren 2018 och 2022, då det nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammet pågick, rapporterades och utreddes 17 utbrott varav några hade internationell koppling. Under 2023 utredde European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ett multinationellt utbrott med fall kopplade till Spanien där Sverige bidrog med information från 25 fall.

Detta sammantaget med resultat från utvärderingen av det mikrobiologiska övervakningsprogrammet, har lett till att Folkhälsomyndigheten beslutat att utforma programmet med huvudsakligt mål att utreda nationella utbrott och kluster orsakade av Cryptosporidium, samt att förstärka det kunskapsunderlag som finns idag.

Syfte och omfattning

Den mikrobiologiska övervakningen syftar till att öka förståelsen för olika smittvägar med förhoppningen att i förlängningen kunna bidra till preventiva och riktade åtgärder inom flera sektorer. Programmet omfattar årlig insamling av ett mindre antal prover beroende på utbrott och kluster innevarande år. Vid ökning av fall i enskilda regioner görs en bedömning om typning och klusteranalys är av nationellt och/eller internationellt intresse.

Läs mer