Parasitorsakad meningit efter vistelse på Hawaii

I början av 2017 insjuknade en svensk person med meningitsymtom efter semesterresa till Hawaii. Orsaken visades vara infektion med Angiostrongylus cantonensis, en ovanlig parasitsjukdom som förekommer i tropiska och subtropiska områden.

I början av 2017 inkom prov till Folkhälsomyndigheten med frågeställningen Angiostrongylus cantonensis-infektion, en ovanlig parasitsjukdom som förekommer i tropiska och subtropiska områden. Patienten var en svensk man som insjuknat med huvudvärk, nackstelhet och enstaka episoder med synpåverkan vid vistelse på Hawaii i början av 2017 där han bott på en gård nära naturen. En medresenär (från ett annat land) med liknande symtom hade tidigare fått diagnosen Angiostrongylus cantonensis-infektion bekräftad.

Diagnostik

Angiostrongylus-infektion bör misstänkas hos patienter med akut meningit och förhöjd total-IgE i perifert blod, särskilt om de har rest till ett område endemiskt för parasiten. Laboratoriediagnostik baseras på serologiska tekniker eftersom direkt observation av parasitlarver i cerebrospinalvätska (CSV) är ovanligt. I det aktuella fallet kunde antikroppar mot A. cantonensis påvisas med Western blot-teknik. Antikroppar i serum kan detekteras cirka en månad efter akutinfektion. Det finns inga kommersiella analyser för detektion av antikroppar eller antigener av A. cantonensis. För antikroppsanalyser avseende A. cantonensis nyttjar Folkhälsomyndigheten hänvisningslaboratorium i Schweiz (Schweizerisches Tropeninstitut). CDC har en realtids-PCR för detektion av A. cantonensis i likvor.

Smittvägar, epidemiologi och symtom

A. cantonensis är en maskparasit som infekterar råttor och förekommer i tropiska och subtropiska regioner i Asien, Australien, Karibien samt Stillahavsöarna. Minst nio fall av denna ovanliga infektion har konstaterats på Hawaii sedan januari i år, vilket är tre gånger mer än vad som rapporterats under de senaste 10 åren. Människan blir smittad efter intag av larver i otillräckligt kokta sniglar/snäckor eller skaldjur. Möjligen kan infektion också ske via frukt, grönsaker eller vatten som är kontaminerade med larver. Symtomen är oftast milda och prognosen för de flesta patienter med Angiostrongylus-infektion är god men i vissa fall kan larverna orsaka en eosinofil meningit med huvudvärk som det vanligaste symtomet. Det finns ingen specifik behandling för infektionen.