Var uppmärksam på invasiv lungaspergillos vid svår influensasjukdom

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC belyser i en aktuell riskbedömning vikten av att vara uppmärksam på invasiv lungaspergillos hos fall med svår influensasjukdom, även hos tidigare friska.

Invasiv lungaspergillos beaktas i regel som en sjukdom hos kraftigt immunnedsatta individer. Det finns därför en risk att denna diagnos förbises hos fall med svår influensasjukdom som saknar de klassiska riskfaktorerna för aspergillusinfektion. Med tanke på den kommande influensasäsongen vill vi uppmärksamma på denna diagnos. Nedan sammanfattas, ECDCs riskbedömning.

En tredjedel av fallen med invasiv lungaspergillos associerad med svår influensasjukdom var tidigare friska

I en nyligen publicerad översiktsartikel som summerat 128 fall av influensa associerade med invasiv pulmonell aspergillosis (IPA) konstaterades att de flesta fall hade åtminstone en underliggande riskfaktor men att i hela 28 % av fallen som studerats var patienterna tidigare helt friska. Att aspergillusinfektion är en relativt vanlig co-infektion vid svår influensasjukdom visades i en studie från Spanien under perioden 2009–2015 där man konstaterade att aspergillusinfektion utgör den fjärde vanligaste co-infektionen vid svår influensasjukdom (efter Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus).

I ECDC:s riskbedömning påtalas vidare att på grund av kort tid från inskrivning till utvecklande av IPA i kombination med bristande medvetenhet om associationen mellan svår influensa och IPA hos tidigare friska individer finns en risk att denna diagnos förbises i hos tidigare friska individer med svår influensasjukdom.

Aspergillus är vanligtvis en opportunistisk infektion som ger upphov till svår sjukdom hos individer med nedsatt immunförsvar

I miljön finns aspergillussporer som dagligen inhaleras utan att sjukdom utvecklas hos de flesta individer. Invasiv aspergillosis uppstår framför allt hos patienter med nedsatt immunsystem. Hos människa är A. fumigatus den vanligaste orsaken till aspergillusinfektion följt av A. flavus, A. terreus, A. niger och A. nidulans. Aspergillus kan orsaka en mängd olika sjukdomsmanifestationer från allergiska infektioner till invasiv aspergillosis beroende på patientens immunologiska tillstånd. IPA är en snabbt progredierande sjukdom med mortalitet upp till 90 % i vissa patientgrupper. Förekomst av isolat resistenta mot azoler gör att behandlingsmöjligheterna ibland kan vara begränsade.

Den vanligaste patientgruppen för IPA är kraftigt immunnedsatta individer med neutropeni eller organtransplanterade patienter med kraftig immunnedsättande medicinering.

Mikroskopi, odling, antigenpåvisning och PCR

Vid misstanke om lungaspergillos kan direktmikroskopi, odling, galaktomannan-antigen test och PCR utföras på bronksköljvätska (BAL). För ökad möjlighet att detektera lungaspergillos bör testerna kombineras. För förbättrad känslighet kan påvisande av galaktomannan-antigen kombineras med beta-D-glukan test i serum.

Läs mer

Rapid risk assessment: Influenza-associated invasive pulmonary aspergillosis, Europe (ecdc.europa.eu)