Genomförande

Frågor och svar

Lyssna

Serveringstillstånd för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får enligt alkohollagen bara utfärdas till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Prövningen av den sökandes kunskaper är en del av lämplighetsprövningen. Den som ansöker om tillstånd ska genomföra ett prov för att visa att den har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att bedriva serveringsverksamheten. Detta gäller även för den som ansöker om ett tillstånd för provsmakning.

När den sökande är en juridisk person gäller kravet på att genomföra kun­skapsprov den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i företaget och är aktiva i serveringsverksamheten. Vad som menas med person med betydande inflytande finns beskrivet i frågor och svar.

Det finns olika typer av kunskapsprov beroende på vilket serveringstillstånd det gäller. Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd, se Lagar, föreskrifter, allmänna råd och förarbeten.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Provtiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. För sökande med läs- eller skrivsvårigheter är tiden högst 150 minuter. Provtiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter. För ett muntligt prov med tolk är tiden högst 150 minuter.

Den som ska skriva provet ska ha en legitimation som är giltig vid provtillfället och som är utfärdad av en behörig utfärdare, exempelvis ett körkort. Om den som ska skriva provet kommer från ett land utanför EU ska provskrivarens identitet styrkas med en nationell id-handling, exempelvis ett pass.

En tjänsteman från kommunen ska finnas med under hela provtiden. Provet görs tillgängligt för den som ska skriva provet genom att du som alkoholhandläggare tar fram det prov som är aktuellt från webbsidan för Kunskapsprov. Proven görs genom en webbapplikation och rättas automatiskt.

Provskrivaren får ha med sig ett analogt språklexikon vid provet, om kommunen inte tillhandahåller det. Men ett sådant lexikon får inte innehålla några egna anteckningar. Det är inte tillåtet med fusklappar, att fotografera eller ta med några andra hjälpmedel.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Kommunerna bestämmer själva när de ska erbjuda möjligheten att skriva prov. Det kan exempelvis styras av kommunens rutiner för sammanträden och antalet inkomna ansökningar. Det finns även andra förutsättningar för ansökan som ska vara uppfyllda av den sökande och därför måste alkoholhandläggaren ta hänsyn till vilken tidpunkt under handläggningen i det enskilda ärendet som är bäst för sökanden att skriva provet.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Något nytt prov behöver inte genomföras om det är samma personer som står bakom ansökan och den gäller samma typ av verksamhet som tidigare har bedrivits. Provet är kopplat till en person och gäller i fem år.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Den som ska skriva provet kan välja att göra det på svenska, engelska eller arabiska.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om den som ska skriva provet behöver använda tolk ska du som alkoholhandläggare i första hand boka in en auktoriserad tolk. Vid provet översätter tolken frågorna och svarsalternativen och den som skriver provet markerar det eller de svar som den sökande bedömer är rätt. Provet med tolk är ett muntligt prov och tiden är förlängd till 150 minuter. Om tolken finns på annan ort än i den kommun där sökanden vill göra kunskapsprovet, får tolkning ske på distans, exempelvis via telefon.

Med auktoriserad tolk menas en person som har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har ett nationellt tolkregister för auktoriserade tolkar där det finns uppgifter om hur många tolkar i det aktuella språket som finns i landet. Finns det ingen auktoriserad tolk att tillgå i landet får kommunen anlita en tolk från en certifierad tolkförmedling.

Folkhälsomyndigheten har föreskrivit att tolken i första hand ska vara auktoriserad för att garantera både rättigheterna för den som ska skriva provet och för att garantera att reglerna om sekretess följs vid provet. En tolk som anlitas i offentlig verksamhet omfattas av samma tystnadsplikt och sekretess som verksamhetens personal. De tolkar som är auktoriserade omfattas även av lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

Tolken ska följa arbetstidslagstiftningen och sekretessreglerna under sitt uppdrag. Sekretess innebär att det är förbjudet att avslöja en uppgift; muntligen eller på något annat sätt. Tolken får exempelvis inte fotografera eller filma frågorna i provet för att sprida uppgifterna vidare. Tolken får inte heller använda internet genom att googla eller på annat sätt hjälpa provskrivaren att svara rätt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Den kommun som ska besluta i ärendet ansvarar för att kunskapsprovet genomförs, men kommunen kan samarbeta med en annan kommun om genomförandet av provet.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Det går inte att låta någon utomstående ansvara för genomförandet av proven. Det är kommunen som ansvarar för att den som ansöker om serveringstillstånd genomför ett kunskapsprov. Proven är skyddade av sekretess eftersom syftet att sökanden ska visa sina kunskaper skulle gå förlorat om provens frågor blev kända. Det är viktigt att proven inte sprids och kommunen ska kontrollera att det går till på rätt sätt under provtiden och att otillåtna hjälpmedel inte används. Proven görs tillgängliga endast genom alkoholhandläggarens behörighet att logga in till kunskapsprovet och den kod för att skriva provet som sökanden får av alkoholhandläggaren.

Uppdaterad
Dela länk till frågan