Uppdaterad 13 juli 2018

Allmän information om kunskapsprovet

Under rubrikerna i navigeringen finns vägledande kommentarer till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7). Kommentarerna kommer i den ordning bestämmelserna förekommer i föreskrifterna.

Enligt 8 kap. 12 § första stycket alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd endast meddelas den som är lämplig att utöva verksamheten. Enligt andra stycket i samma bestämmelse ska den som ansöker om tillstånd genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Det får anses gälla även den som ansöker om ett tillstånd för provsmakning (proposition 2009/10:125, s. 113–114) Prövningen av sökandens kunskaper är alltså en del av lämplighetsprövningen (proposition 2009/10:125, s. 92–94).

Folkhälsomyndigheten har i 4 § alkoholförordningen (2010:1636) bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om kunskapsprov. I myndighetens föreskrifter om kunskapsprov, FoHMFS 2014:7, anges vilka kunskaper som krävs av den som ansöker om tillstånd. Kunskaperna är indelade i olika områden. Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsprov för de olika typerna av tillstånd. Med kunskapsprov/prov som nämns i föreskrifterna avses dessa.

Kunskaper i alkohollagstiftningen

Ett övergripande mål vid servering av alkoholdrycker är att det ska finnas kunskap om och förståelse för det alkoholpolitiska regelverket samt medvetenhet om betydelsen av eget ansvarstagande hos tillståndshavaren. Syftet är att serveringen ska ske på ett ansvarsfullt sätt samt att undvika att problem uppstår i samband med restaurangverksamhet med mera. Den blivande tillståndshavaren ska ha förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt, att han eller hon inte genom okunskap bryter mot reglerna. Den som inte har tillräckliga kunskaper riskerar att få sitt tillstånd återkallat om reglerna inte följs. Det är även viktigt att anställda har kunskaper på området. Det ställs i alkohollagen högre krav på serveringsansvariga än på andra anställda. Det är tillståndshavarens ansvar att tillräckliga kunskaper finns hos serveringsansvariga och övrig serverings- eller kökspersonal samt hos dem som är anställda för andra uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.