Person med betydande inflytande

Frågor och svar

Lyssna

När den sökande är en juridisk person gäller kravet på att genomföra kunskapsprov den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i företaget och är aktiva i serveringsverksamheten. Företag betyder i detta sammanhang en juridisk person oavsett företagsform, inklusive föreningar. En person som benämns PBI är exempelvis:

  • verkställande direktör
  • extern firmatecknare
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant som har generalfullmakt att företräda företaget, har ett betydande ägarinflytande eller i övrigt har sådan ställning att ett bestämmande inflytande föreligger
  • bolagsdelägare
  • aktieägare med betydande aktieinnehav
  • verklig huvudman
  • annan ekonomisk intressent bakom serveringsverksamheten
  • annan person som har rätt att fatta avgörande beslut för serveringsverksamheten.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Vad som gäller avseende verklig huvudman framgår av lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Bland annat framgår av 2 kap. 3 § i denna lag att sökanden ska göra anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket. Du som alkoholhandläggare behöver som en del av handläggningen känna till vem som är verklig huvudman för den verksamhet som ska bedrivas.

Förändringar i kretsen av PBI och betydande förändringar av ägarförhållanden ska anmälas till kommunen eftersom sådana händelser kan ha stor betydelse för hur verksamheten bedrivs. Syftet med anmälan är att du som alkoholhandläggare ska kunna pröva om de nya fysiska personerna i bolaget är lämpliga att fortsätta driva verksamheten. Du som alkoholhandläggare behöver göra en bedömning om de nämnda förändringarna påverkar att det finns tillräckliga kunskaper i serveringsrörelsen. 

Du som alkoholhandläggare får göra bedömningen vilken eller vilka personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsrörelsen. När det gäller exempelvis ett mindre företag som drivs av ett fåtal personer med betydande inflytande och själva är aktiva i serveringsverksamheten, bör kravet på kunskapsprov gälla minst hälften av de personerna. 

I större företag, till exempel hotell- eller restaurangkedjor där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften av serveringsverksamheten, bör kravet på kunskapsprov gälla de personer som är utsedda av ledningen att vara ansvariga för serveringsverksamheten, till exempel en restaurangchef.

Den här texten bygger på följande rättskällor:

1 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd (HSLF-FS 2020:76) om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet

Uppdaterad
Dela länk till frågan