Historik och bakgrund

E-utbildningen "Ledare som lyssnar" är resultatet av ett regeringsuppdrag från 2018. 

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Barn och unga är därför en prioriterad grupp i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. 

2018 lämnade den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa förslag på hur samhällets insatser inom området psykisk hälsa kan utvecklas för målgruppen barn och unga. Förslagen byggde på vad barn och unga själva önskar och ser för behov i arbetet med en förbättrad psykisk hälsa, och som konkretiserades och sammanställdes i samråd med Sveriges Psykologförbund, Sveriges Elevkårer (SVEA), Maskrosbarn och Föreningen Tilia. I sammanställningen framgick att barn och unga bl.a. önskar fler närvarande vuxna i samhället. Barn och unga vill också att vuxna ska vara bättre på att lyssna, ha mer kunskap om psykisk ohälsa och veta hur man agerar när ett barn eller en ungdom mår dåligt. En viktig arena för möten mellan barn och vuxna är föreningslivet. Det är därför angeläget att ledare inom den ideella sektorn har en grundläggande kunskap och psykisk hälsa, ohälsa och suicid.

Folkhälsomyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en webbaserad utbildning om psykisk hälsa och suicid bland barn och unga riktad till ledare inom ideell sektor som anordnar aktiviteter för barn och unga.