Antibiotikasmart Sverige presenterades på Global Leaders Group

Den 6–7 maj 2024 samlades representanter från the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance tillsammans med ledare från olika FN-organisationer för en träff i Sigtuna. Mötet hölls på initiativ av socialminister Jakob Forssmed och syftade till att förbereda inför högnivåmötet i FN:s generalförsamling i höst.

Under dagen fick deltagarna en inblick i hur Sverige jobbar med antibiotikafrågan av kollegor från Strama, Platinea, Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe) i Göteborg, Uppsala universitets antibiotikacentrum (UAC), Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), ReAct – Action on Antibiotic Resistance och Svensk industriallians mot AMR.

Flera svenska gäster deltog i mötet, till exempel forskare och generaldirektörer för de svenska myndigheterna som ingår i den svenska samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens.

Antibiotikasmart Sverige presenterades

Efter en dag fylld med diskussioner bjöd Uppsala universitet och rektor Anders Hagfeldt in gruppen till en middag på Uppsala slott, som inleddes med ett kort program, modererat av Sveriges AMR ambassadör Malin Grape, för att presentera det svenska tvärsektoriella arbetet för de internationella gästerna. Antibiotikasmart Sverige hade en naturlig plats i programmet.

I sin presentation utgick miljöledare Camilla Björn från en bild som illustrerar hur alla i samhället kan göra skillnad mot antibiotikaresistensen genom sina olika roller. Hon gav också en kort översikt av Antibiotikasmart Sveriges kriteriearbete med förhoppningen att inspirera publiken till att göra något liknande i sina länder.

Camilla Björn står på en scen.
Camilla Björn, forskare och projektledare på RISE. Fotograf: Gunilla Skoog Ståhlgren.

Fortsättning på högninåmötet i september

Inför högnivåmötet i New York i september har medlemmar i GLG publicerat en rapport där de betonar vikten av tvärsektoriell samverkan och behovet av säkrad finansiering för utvecklingen av nya antibiotika. De föreslår även att upprätta konkreta mål för att främja ett robust globalt arbete framåt.

Om GLG – Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance

The Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance består av 26 medlemmar och innefattar världsledare och experter inom hälso-, djur- och miljösektorerna, och som strävar efter att påskynda politiska åtgärder. Gruppen bildades 2020 under FN, och sedan början av 2023 är socialminister Jakob Forssmed medlem.

Ta del av rapporten som gruppen tagit fram:

GLG report: Towards specific commitments and action in the response to antimicrobial resistance (amrleaders.org)

I samband med det internationella besöket publicerade Antibiotikasmart Sverige tillsammans med Folkhälsomyndigheten och nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens en ny websida med samlad information om Sveriges multisektoriella arbete:

Overview of Sweden’s One Health response to Antibiotic Resistance (folkhalsomyndigheten.se)

Alternativt webbadressen: www.swedenonehealthamr.org