Dags för vårdcentraler att pilottesta antibiotikasmarta kriterier

23 vårdcentraler, på olika orter i landet och av olika storlek, pilottestar nu de kriterier som tagits fram inom initiativet Antibiotikasmart Sverige. Pilotarbetet kommer att pågå till april 2024.

I Sverige är vårdcentralerna förstahandsvalet för både vuxna och barn när de behöver söka vård, bland annat för olika infektionstillstånd. På många vårdcentraler finns ett stort engagemang kring ökad patientsäkerhet, framför allt arbete för ansvarfull förskrivning av antibiotika. Kopplat till detta är även förebyggande arbete för att förhindra både smittspridning och vårdrelaterade infektioner en viktig fråga. Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort hot mot folkhälsan. För att bromsa utvecklingen är det viktigt att alla bidrar till att antibiotika ska fortsätta fungera och rädda liv. Här har vårdcentralerna en nyckelroll.

Nu pilottestar 23 svenska vårdcentraler kriterierna som tagits fram inom ramen för ett antibiotikasmart Sverige. Kriterierna, som handlar om allt från förändrade arbetssätt till kompetensutveckling och mätningar, ska inspirera och leda till ansvarsfull antibiotikaanvändning, minskad uppkomst av infektioner samt minskad smittspridning i samhället och inom vården över lag.

Arbetet med att skapa antibiotikasmarta vårdcentraler är ett komplement till det jobb som redan utförs av regionala Stramagrupper och genom lokalt vårdhygienarbete. Målet är att stimulera till ett fortsatt arbete med ett mer strukturerat och bredare angreppssätt.

Bli en antibiotikasmart vårdcentral