Analys för påvisning av Strongyloides antikroppar etablerad vid Folkhälsomyndigheten

Tidigare vidarebefordrades prov för analys av Strongyloides antikroppar till laboratorium i Schweiz men sedan i maj 2017 utförs analysen vid Folkhälsomyndigheten.

Strongyloides stercoralis är en rundmask som har stor utbredning i många tropiska och subtropiska områden. Infektion till människa sker via masklarver som penetrerar huden. Den vuxna masken, som utvecklats i tarmen, lägger ägg som kläcks i tarmslemhinnan, och larverna utsöndras sedan i feces. Larverna kan även utvecklas till det infektiösa larvstadiet innan de lämnar kroppen. På det sättet kan en person autoinfekteras och bibehålla en infektion i flera decennier, troligen livslångt, även efter att personen har lämnat endemiskt område.

De flesta kroniskt infekterade har lindriga symptom. En del har eosinofili, dock inte alla. I de fall en smittat person senare blir immunsupprimerad, till exempel vid behandling med kortikosteroider eller andra immunsuppressiva läkemedel kan infektionen närmast "explodera" i en så kallad hyperinfektion eller disseminerad infektion. Det bildas då väldig många larver som kan invadera de flesta organ i kroppen. Detta är ett mycket allvarligt och livshotande tillstånd.

Diagnostik

Diagnostik av Strongyloides kan vara svårt. Vanlig mikroskopi av feces ('cystor och maskägg') har låg känslighet för påvisande av Strongyloides, PCR och mikroskopimetoder specifikt riktade mot Strongyloides (till exempel agarplatte-metod, Baermann-metod) samt påvisning av antikroppar har betydligt högre känslighet. Undersökning av feces och påvisande av antikroppar komplimenterar varandra. I vissa fall kan Strongyloides påvisas i feces utan påvisbara antikroppar och vice versa. Hos resande kan påvisning i feces ha högre känslighet än påvisande av antikroppar och tvärt om hos personer från endemiskt område.

Clinical presentation and diagnostic sensitivity of laboratory tests for Strongyloides stercoralis in travellers compared with immigrants in a non-endemic country (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Påvisning av Strongyloides antikroppar vid Folkhälsomyndigheten

Resultaten som erhålls med den ELISA-metod som nu etablerats vid Folkhälsomyndigheten anges som ett index-värde. Index är provets OD-värde dividerad med OD-värdet för cut off, vilket betyder att ett positivt prov har index ≥ 1. Prov med index mellan 1-1,4 bedöms vara lågpositiva och prov med index ≥ 3 som högpositiva. Efter vällyckad behandling kan en signifikant minskning av antikroppsnivån ses inom 6-12 månader. En stabil antikroppsnivå utesluter dock inte behandlingseffekt.

I de fall det önskas Strongyloides PCR rekommenderar vi två prov från två på varandra följande dagar för ökad sensitivitet. Det sist tagna provet är då fritt.

Läs mer

Strongyloides stercoralis (Antikroppsbestämning) (folkhalsomyndigheten.se)