Folkhälsomyndigheten kortar ner inkubationstiden av blododlingsflaskor vid misstänkt brucella till 14 dagar

Brucella är en långsamväxande bakterie där förlängd odlingstid av blododlingsflaskor utförs för att säkert identifiera även låga nivåer. En genomgång av de odlingar i blodflaskor som genomförts på Folkhälsomyndigheten 2014-2018 visar att en förlängd inkubationstid på 28 dagar inte tillför ökad påvisningsgrad jämfört med 14 dagar varför vi nu kortar ner den förlängda odlingstiden till 14 dagar.

Larmade blododlingsflaskor analyseras vid ankomst till Folkhälsomyndigheten med riktade analyser för brucella, vid negativt resultat inkuberas blododlingsflaskan ytterligare

För att erhålla så hög känslighet som möjligt vid misstänkt brucella analyserar vi blododlingar, samt andra sterila provmaterial som inokuleras i blododlingsflaskor, med molekylärbiologiska analyser. Vi gör även odling på medier särskilt anpassade för brucella. För larmade blododlingsflaskor som är negativa i den första riktade analysen görs även en förlängd inkubation följt av upprepad påvisning med PCR och odling. Detta för att säkert kunna detektera även låga nivåer av brucella.

Utvärdering visar att 14 dagars total inkubering ger lika god känslighet som 28 dagar

Under åren 2014-2018 har Folkhälsomyndigheten odlat 491 blododlingsflaskor med brucellafrågeställning, varav 106 utfallit positiva för brucella. 2014 konstaterades att endast ett prov utföll positivt efter inkubering på 28 dagar och det fanns skäl att utvärdera en kortare inkuberingstid.

För prov med hög misstanke om brucellainfektion, utfördes därför en utvärdering med odling och PCR-påvisning inom 14 dagars respektive efter 28 dagars total inkubation. Av de prov som ingick i utvärderingen utföll fem positivt vid förlängd inkubering, i samtliga dessa fem fall skedde detektion inom 14 dagars inkubationstid.

Baserat på ovan, har Folkhälsomyndigheten beslutat att för samtliga blododlingsflaskor med frågeställning brucella korta ner den förlängda odlingstiden till totalt 14 dagar.

Inkubera alltid blododlingsflaskor innan de skickas till Folkhälsomyndigheten

För bästa möjliga tillväxtförhållanden bör blododlingsflaskor alltid inkuberas i automatiskt blododlingssystem så snart som möjligt efter provtagning. Transport av blododlingsflaskor till Folkhälsomyndigheten innan de inkuberas riskerar att kraftigt fördröja tillväxten. Transporten kan ibland medföra flera dygns försening innan flaskorna placeras i värmeskåp. Om transporttiden är lång, kommer tiden till inkubation att förlängas, växten komma senare och svaret blir fördröjt.

För att säkra en så snabb diagnostik som möjligt rekommenderas att enbart larmade flaskor skickas till Folkhälsomyndigheten. För att säkerställa ett snabbare negativt svar, rekommenderas inkubering i eget automatiskt blododlingssystem med minimal tidsfördröjning i form av manuell hantering.

Läs mer