Förbättrad diagnostik vid misstanke om Naegleria fowleri

Vid misstanke om infektion med Naegleria fowleri kan prov skickas till Statens Seruminstitut (SSI) i Köpenhamn för undersökning med PCR. Naegleria är en mycket sällsynt men farlig amöba.

Även om diagnosen är mycket ovanlig är det viktigt att känna till de diagnostiska möjligheter som finns då infektionen oftast har ett snabbt förlopp och i nästan samtliga fall är fatal.

Smitta sker ofta genom förorenat vatten via näsan

Smitta till människa sker oftast vid kontakt med förorenat vatten via näsan, som exempelvis vid bad eller nässköljning Amöban penetrerar då via bulbus olfactorius och tar sig in till hjärnan där den orsakar primär amöboid meningoencefalit (PAM). Inkubationstiden är kort, oftast under en vecka, och mortaliteten är nära hundra procent. Kliniken påminner om bakteriell meningit och majoriteten av patienterna avlider inom en vecka från symtomdebut.

Flest fall finns rapporterade från USA men fall finns på de flesta kontinenter

N. fowleri är en frilevande amöba som framför allt hittas i varmt sötvatten i insjöar, älvar och varma källor. PAM är mycket sällsynt. Totalt finns cirka 300 rapporterade fall i hela värden, drygt hundra av dessa har rapporterats från USA. N. fowleri finns dock på de flesta kontinenter, även i Europa. Vi har inte kännedom om N. fowleri har påvisats i Sverige, kallt vatten favoriserar dock inte amöban. Det enda fallet av PAM vi känner till som är diagnostiserat i Skandinavien de senaste åren är en norsk kvinna som dog 2015. Hon var sannolikt smittat i samband med nässköljning med kranvatten i Thailand.

Påvisning med PCR vid Statens Seruminstitut i Köpenhamn

På grund av allvaret i diagnosen kan det vara bra att veta att det finns diagnostiska möjligheter i Skandinavien. Tidigare erbjöd Folkhälsomyndigheten mikroskopi för påvisning av N. fowleri i utstryk. Denna metod har dock låg känslighet. Det är möjligt att odla amöban, men detta tar tid och är praktiskt svårt då amöban klassificeras som riskklass 3-agens. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför nu att prov (oftast cerebrospinalvätska eller hjärnbiopsi) skickas till Statens Seruminstitut (SSI) i Köpenhamn för analys med PCR. Prov kan antigen skickas direkt eller via Folkhälsomyndigheten.

Provtagningsanvisning hittas på Folkhälsomyndighetens sida Naegleria fowleri PCR eller på SSI webbplats.