Nationell övervakning av polio genom typning av enterovirus som orsakat viral meningoencefalit

Även om Sverige likt de flesta länder i världen har varit poliofritt i många år, är det för den globala utrotningen av denna sjukdom, viktigt att upprätthålla övervakningsprogram eftersom risken för import fortfarande finns.

WHOs globala utrotningskampanj av polio har varit mycket framgångsrik men fortfarande förekommer ett fåtal fall som under det senaste året rapporterats från Afghanistan (vildtypspolio), Pakistan (vildtypspolio), Demokratiska Republiken Kongo (vaccinrelaterad polio), Syrien (vaccinrelaterad polio), och Nigeria (vaccinrelaterad polio).

Under 2017 analyserade Folkhälsomyndigheten, som är WHOs nationella poliolaboratorium i Sverige, över 200 enteroviruspositiva prover med molekylär typning och isolering av virus. Inte i något prov påvisades vildtypspoliovirus eller vaccinstam.

Viral meningoencefalit – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Verifiering av virustyp vid enterovirusorsakad meningoencefalit

I enlighet med HSLF-FS 2015:5 måste enterovirustypen säkerställas i prov från virusorsakade fall av serös meningit. Enligt WHO har analysen av avföringsprov med isolering och molekylära metoder den högsta sensitiviteten för påvisning av polio. Det är därför viktigt att avföringsprov tas och de laboratorier som säkerställer enterovirusorsakad meningoencefalit (t.ex. genom PCR diagnostik på likvorprover) skickar avföringsprovet (alternativt enterovirusisolatet) till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit HSLF-FS 2015:5 (folkhalsomyndigheten.se)

Inför säsongen 2018 påminner vi om

  • att vid säkerställd enterovirusorsakad meningoencefalit skicka avföringsprov till Folkhälsomyndigheten för fördjupad analys, som en del av upprätthållandet av det nationella övervakningsprogrammet för polio.
  • vikten av att tänka på polio vid diagnostik av oklara förlamningssymptom och/eller vid serösa meningiter utan påvisad etiologisk orsak.

Läs mer

Poliomyelitis (polio) (who.int)