Nytt diagnostikflöde ökar känsligheten för schistosomiasis och kortar ned svarstiden för negativa prov

1 juni infördes ett immunokromatografiskt snabbtest för påvisning av antikroppar mot Schistosoma som initial screening av alla inkommande serumprov med frågeställning schistosomiasis. Svarstiden för negativa prov kortas i och med detta ner samtidigt som känsligheten för påvisning av schistosomiasis ökar.

Rekommenderad referensmetod för diagnostik av klinisk schistosomiasis utgörs av mikroskopi. Vid aktiv infektion kan Schistosoma-ägg påvisas i faeces eller urin beroende på art. Mikroskopi har dock låg känslighet vilket gör serologi oumbärlig både vid klinisk misstanke om schistosomiasis och vid screening. Serologi för Schistosoma utförs idag med två olika metoder; immunflourescens (IF) och ELISA. IF utgörs av två separata analyser med olika antigen: Gut Associated Antigen (GAA) och Somatic Antigen (SA).

Prov som utfaller negativa i IF svaras idag ut utan vidare analys. Vid positivt utfall i en eller båda antigen i IF utförs även ELISA. Samtliga resultat tas i beaktande vid bedömning och utlåtande, och vägs mot i remissen angiven anamnes.

Immunflourescens är en väl beprövad men arbetskrävande metod varför alternativ metodik är angelägen

IF för påvisning av antikroppar mot Schistosoma är en väl beprövad metod som kan ge god information om infektionens varaktighet. Antikroppar mot GAA kan ofta detekteras relativt kort efter exponering för Schistosoma, medan antikroppar mot SA utvecklas senare i förloppet och kvarstår under lång tid även efter behandling. IF är dock en arbets- och tidskrävande metod då den kräver specialinstrument och väl tränade utförare. Antigenen är dessutom inte kommersiellt tillgängliga vilket utgör en risk då diagnostiken baseras på dessa för IF. Mot bakgrund av ovanstående och kunskap om nya kommersiella metoder för serologisk diagnostik för Schistosoma har Folkhälsomyndigheten verifierat ett immunokromatografiskt snabbtest (ICT).

Immunokromatografiskt snabbtest uppvisar mycket hög känslighet

För utförandet av verifiering av ICT har resultaten jämförts mot samtliga befintliga serologiska metoder. Hänsyn har också tagits till klinisk och epidemiologisk information, samt i de fall det framgår, utfall av mikroskopi. Omfattande verifiering har genomförts med ett stort antal serumprov som inkommit till Folkhälsomyndigheten där utfallet av ICT jämförts med IF-GAA, IF-SA och ELISA. ICT uppvisar mycket hög känslighet med förmågan att korrekt detektera infektion även i tidigt stadium. Som för flera andra serologiska metoder inom parasitologin förekom en mindre andel korsreaktioner med andra parasitologiska agens. Alla positiva resultat i ICT kommer därför verifieras med annan metod.

Nytt diagnostikflöde för antikroppspåvisning kommer att korta ner svarstiden vid negativt utfall

Baserat på de goda resultaten från verifieringen införde laboratoriet 1 juni 2021 ICT som initial screeningmetod för alla inkomna prover för antikroppspåvisning för Schistosoma. Vid negativt utfall kommer proven svaras ut utan vidare analyser vilket kommer att korta ner utsvarstiden jämfört med idag. Vid positivt utfall i ICT kommer resultatet i första hand verifieras med IF och vid diskrepanta resultat även med ELISA. Eventuella uppföljningsprov som inkommer för serologisk kontroll kommer samköras med tidigare prov i ELISA. Uppföljning av behandlingseffekt med serologi har dock ett begränsat värde vid schistosomiasis då antikropparna sjunker långsamt och kan kvarstå i många år.

Läs mer