GD-Forum Agenda 2030

GD-Forum

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan.

symbolen för de globala målen

Illustration som visar de 17 delmål som hör till Agenda 2030.

Hållbarhetsbarometern

Hållbarhetsbarometern är ett verktyg som syftar till att på ett enkelt sätt göra en självskattning av hållbarhetsarbetet – och få en bild av hur nuläget ser ut. Resultatet ger också en indikation på inom vilka områden det finns utvecklingspotential.