GD-Forums hållbarhetsbarometer

GD-Forums hållbarhetsbarometer är ett verktyg för självskattning av nuläget i hållbarhetsarbetet, utifrån ett antal övergripande områden. Verktyget är framtaget främst för myndighetsledningar och täcker in olika områden som rör myndigheters verksamhet; styrning och ledning, organisation, interna processer och samverkan med andra aktörer.

Kontakt

Om du har frågor kring GD-Forums hållbarhetsbarometer, kontakta oss:

gd-forumagenda2030@fohm.se

Verktyget kan användas som grund för diskussioner inom, och erfarenhetsutbyte mellan, myndigheter om deras hållbarhetsarbete, vad som görs och vad som behöver utvecklas. GD-Forums hållbarhetsbarometer kan ge stöd i att fokusera hållbarhetsarbetet och bidra till att ta ett helhetsgrepp över de aktiviteter som behöver göras för att komma vidare.

Hållbarhetsbarometer (formulär)

Användartips för GD-Forums hållbarhetsbarometer

  • Medlemmarna i myndighetens ledningsgrupp fyller i verktyget på egen hand. Flera myndigheter har använt sig av enkätverktyg för att förenkla genomförandet och för att sammanställa resultat.
  • Resultaten av självskattningarna diskuteras på ett möte. Börja diskutera i mindre grupper och återsamlas sedan för att gå igenom påståendena i helgrupp. Enas om gemensamma svar på vart och ett av frågorna.
  • Dokumentera resultatet.
  • Använd resultatet av självskattningen och diskussionerna till att identifiera områden med utvecklingspotential. Omvandla dessa till konkreta dokumenterade aktiviteter i till exempel verksamhetsplanen.
  • Återkom till GD-Forums hållbarhetsbarometer efter en tid för att följa upp myndighetens förflyttning av hållbarhetsarbetet och arbetet med Agenda 2030 inom de olika områdena.

Bakgrund – GD-Forums hållbarhetsbarometer och nätverkets samverkansplan

GD-Forums hållbarhetsbarometer har tagits fram av Operativa gruppen inom ramen för nätverket GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030. I samverkansplanen för perioden 2022 – 2023 ingår att utveckla GD-Forums hållbarhetsbarometer.