Uppdaterad 1 juni 2020

Agenda 2030

Agenda 2030 är en global handlingsplan för omställning till hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer i september 2015.

Agendan, med sina 17 mål och 169 delmål, visar hur världens länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld fram till år 2030. Alla länder åtar sig att uppfylla målen och samtidigt bidra till att genomföra agendan på global nivå.

Att ingen ska lämnas utanför är en av agendans centrala principer och visar på vikten av att arbeta mot ojämlikhet på olika nivåer i samhället – från det lokala till det globala.

Partnerskap och samverkan mellan samhällets olika aktörer är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra agendan och nå målen.

Logotyp för Agenda 2030 med budskapet att ingen ska lämnas utanför

Vid FN:s generalförsamling i oktober 2019 antogs en politisk resolution som visar på vikten av att accelerera genomförandet för att nå målen i agendan. Se den svenska översättningen av resolutionen.

Politisk deklaration från det politiska högnivåforum om hållbar utveckling som sammankallats under generalförsamlingens överinseende (pdf)

Myndigheters roll i Agenda 2030

Det är regeringen som i relation till FN, förbundit Sverige att genomföra Agenda 2030. Genom detta åtagande har regeringen och statsförvaltningen ett särskilt ansvar för att möjliggöra för andra aktörer att bidra till hållbar utveckling. Sverige har på flera sätt unika förutsättningar att nå de globala målen. Till exempel har Sverige flera riksdagsbundna mål som motsvarar och i vissa fall är mer ambitiösa än agendans mål.

Riksdagsbundna mål av hög relevans för Sveriges genomförande av Agenda 2030:

Sveriges miljömål (Naturvårdsverket)

Det övergripande folkhälsopolitiska målet och de åtta målområdena (Folkhälsomyndighet)

Sveriges Politik för global utveckling (Regeringen)

Myndigheterna, som har till uppgift att se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet, har därför en central roll i genomförandet av agendan.

Flera myndigheter har även viktiga regeringsuppdrag om olika delar av Sveriges genomförande av agendan.

Delrapport redovisad

Agenda 2030-delegationen redovisade i sin delrapport från mars 2018 en analys av relationen mellan Agenda 2030 och befintliga riksdagsbundna mål.