Nyhetsbrev GD-Forum – mars 2023

Det här informationsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av hur myndigheterna inom GD-Forum arbetar med att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sina verksamheter utifrån sina uppdrag.

Informationsbrevet skickas ut av den Operativa gruppen för GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

Aktuellt inom GD-Forum för Agenda 2030

Planering inför nätverksträffen 2023, ”Halvvägs – Hur ökar vi takten i genomförandet av Agenda 2030”, pågår nu för fullt. Om du som är medlem i nätverket har missat utskick om detta så hittar du information om anmälan och innehåll längre ner i nyhetsbrevet.

GD-Forums webbplats har uppdaterats och omstrukturerats. Bland annat har GD-Forums hållbarhetsbarometer fått en egen sida där ni kan hitta både själva verktyget och ett uppdaterat informationsblad.

GD-Forums hållbarhetsbarometer

Totalt ingår nu 91 myndigheter i GD-Forum för Agenda 2030. Under det senaste halvåret har följande myndigheter undertecknat avsiktsförklaringen och blivit en del av nätverket: Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Västmanland, Statens Institutionsstyrelse och Karolinska Institutet.

Aktuella frågor för GD-Forum och Agenda 2030

Sveriges miljömål – ett medel för att nå de globala hållbarhetsmålen

I januari 2023 överlämnade Naturvårdsverket den senaste fördjupade utvärderingen av Sveriges nationella miljömål till regeringen (länk till seminariet). Den fördjupade utvärderingen ska redogöra för förutsättningarna att nå miljömålen och utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för regeringens politik och prioriteringar. Även andra aktörer kan hämta stöd och underlag för sitt miljöarbete i redovisningen.

Miljömålssystemet utgör det nationella genomförandet av miljödimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den förra utvärderingen. Samtidigt visar utvärderingen att vi har långt kvar till att nå målen och därmed den miljömässiga dimensionen av de globala målen i Sverige. Rapporten innehåller bland annat övergripande slutsatser om tillståndet i miljön och ett antal åtgärdsförslag till regeringen.

Arbetet med den fördjupade utvärderingen samordnas av Naturvårdsverket och görs i nära samverkan med andra myndigheter.

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023 (naturvardsverket.se)

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid

Svenska FN-förbundets, SKR:s och Internationellt Centrum för Lokal Demokratis gemensamma projekt Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Projektet har genomfört utbildningar med alla deltagande kommuner och regioner samt tagit fram kommunikationsmaterial, en digital webbutbildning, ett digitalt forum för nätverkande, genomfört regionala träffar och sedan 2019 arrangerat den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030.

Nyhetsbrev Glokala Sverige (fn.se)

Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem

Under 2021-2022 enades nio nationella myndigheter och länsstyrelserna kring gemensamma målbilder för ett hållbart livsmedelssystem i ett programområde inom Miljömålsrådet. Målbilderna kan ses som en sammanställning av nuvarande mål och styrning på livsmedelsområdet – livsmedelsstrategin, folkhälsomålen och miljömålen. Syftet med de gemensamma målbilderna har varit att stärka myndigheternas samverkan och överbrygga de stuprör som myndigheterna verkar inom. Arbetet tas nu vidare i ett nytt programområde – Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem, där myndigheterna gemensamt agerar för att nå målbilderna. Programområdet pågår mellan 2023-2026 och koordineras av Livsmedelsverket.

Målbilder för ett hållbart livsmedelssystem (livsmedelsverket.se)

Delvis förändrade förutsättningar för Nationella samordnare Agenda 2030

Nationella samordnaren meddelar att med det nya budgetåret har regeringen aviserat att Agenda 2030-samordnaren får minskat budgetutrymme. Samordnarens uppdrag är oförändrat men det kommer att ske vissa omprioriteringar i verksamheten och kansliet kommer att behöva göra neddragningar.

Arbetet med att fram en uppdragsutbildning för myndighetschefer och att samordna folkbildning inom hållbarhet avslutas. Däremot fortsätter till exempel arbetet med en färdplan för hållbar ekonomi, piloten ”Lokal och regional samordning” och piloten ”Nu börjar vi med barnen!”.

Slutrapport för uppdraget Nationell samordnare Agenda 2030 kommer att redovisas senast mars 2024.

Nationell medborgarpanel kring hållbar livsmedelskonsumtion

Mat berör alla och påverkar hela samhället. Nu testar Livsmedelsverket en ny metod för att engagera och involvera medborgare i myndighetens arbete. Under våren genomförs en nationell medborgarpanel där 70 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

En medborgarpanel är en grupp slumpmässigt utvalda personer som träffas för att diskutera en fråga på djupet. I Europa har metoden använts vid flera tillfällen för att få medborgarnas syn på frågor om till exempel samhällsplanering. Den här medborgarpanelen genomförs under våren 2023 och det är första gången denna metod används på nationell nivå i Sverige.

Medborgarpanel om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion (livsmedelsverket.se)

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Myndigheterna ska gemensamt redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 januari 2024. Delredovisningar har publicerats den 30 september 2021 och den 31 januari 2023.

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion (livsmedelsverket.se)

Kalendarium för kommande möten och konferenser

Save the date: Halvvägs - Hur ökar vi takten i genomförandet av Agenda 2030

Välkommen till 2023 års GD-Forum den 25 april mellan kl 12:00-17:00 på KTH i Stockholm, Östermalm. Nätverksträffen 2023 genomförs i samverkan med Stockholm Trio for Sustainable Actions (STSA).

Temat för nätverksträffen är hur vi tillsammans kan säkerställa ett kunskapsbaserat genomförande av Agendan 2030. Syftet är att undersöka förutsättningarna för en ökad samverkan mellan akademin och statliga myndigheter i genomförande av Agenda 2030.

Anmälan och program skickas ut inom kort. Liksom tidigare inbjuds i första hand myndighetschef och en operativ person per myndighet som ingår i GD-forum.

För mer information kontakta någon av våra kontaktpersoner:

FORMAS Agenda 2030-konferens: Att använda kunskap i en osäker värld

2023 års konferens handlar om hur kunskap och samarbete kan rusta oss att hantera kriser i en osäker värld – globalt, regionalt och lokalt.

I Agenda 2030 finns målen, men vad krävs för att trygga vägen till ett hållbart samhälle? Konferensen samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället.

Vi knyter an till Sveriges ordförandeskap i EU och fokuserar på tre frågeställningar:

  • Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser
  • Kunskap för samförstånd och samverkan i Sverige och Norden
  • Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa

Under konferensens förmiddag finns dessutom möjlighet att ta del av forskning och innovation inom prioriterade områden som Formas arbetar med, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

Formas Agenda 2030-konferens 17 maj, fysiskt i Stockholm och digitalt:

formas.se/agenda2030

Att ställa krav på måltider för en levande planet – hur gör man?

Välkommen till ett webbinarium som handlar om hur organisationer kan utveckla arbetet med mer hållbara måltider på sina möten.

  • Anna Wahlberg från WWF berättar om måltidskonceptet One Planet Plate – ett verktyg med konkreta krav som vägleder måltidsleverantörer.
  • Maria Edholm från Vinnova berättar om deras upphandlingskrav på måltider.
  • Miljömatematik presenterar också en möjlighet att få stöd i arbetet med att ställa krav på måltider via projektet ”KliMATomställning – fler måltider för en levande planet".

Frågor?

Har du frågor, vill lämna förslag, komma i kontakt eller avanmäla dig från detta informationsbrev, mejla till GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se