Resultat

Frågor och svar

Lyssna

Om provet är godkänt lämnar du som alkoholhandläggare ut ett intyg till sökanden som skrivit provet där resultatet framgår. Intyget skriver du ut från Kunskapsprovsregistret. Intyget innehåller personuppgifter i form av namn och personnummer, eller enbart födelsedatum om personen saknar svenskt personnummer. Om provet blir underkänt finns personuppgifterna i ett dokument som du skriver ut från Kunskapsprovsregistret och ger till den som skrivit provet. Där framgår andelen rätta svar inom de olika frågeområdena.

Eftersom proven inte får spridas får du inte lämna ut provfrågorna. Den som skrivit provet får därför bara veta antalet rätta svar, och får alltså inte se frågorna i efterhand.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

För godkänt resultat krävs minst 75 procent rätta svar inom varje frågeområde. Olika områden innehåller olika antal frågor, beroende på vilket serveringstillstånd som ansökan gäller. Om ett område innehåller 12 frågor krävs exempelvis 9 rätta svar, och med 8 frågor krävs 6 rätt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Inom ramen för en och samma ansökan ska sökande få möjlighet att genom­föra ett prov och två omprov. Det innebär att om den som gör provet inte klarar kunskapsprovet vid första tillfället, har personen möjlighet att göra två försök till, det vill säga två omprov. Blir provresultat inte godkänt efter två omprov betyder det att personen inte uppfyller kravet på kunskaper i alkohollagstiftningen.

Om personen inte klarar kunskapsprovet bör den få viss tid att förbättra sina kunskaper, för att sedan få möjlighet att skriva omprov. Om den som skrivit kunskapsprovet inte klarar det efter tre försök inom ramen för en och samma ansökan, så görs bedömningen att han eller hon inte uppfyller kravet på kunskaper i alkohollagstiftningen. Eftersom detta krav ska vara uppfyllt för att godkännas som tillståndshavare, så kan du som alkoholhandläggare bedöma att den här delen är en grund för ett beslut om avslag. Den som får ett avslagsbeslut kan överklaga det hos allmän förvaltningsdomstol. Den sökande kan också skicka in en ny ansökan.

Om kommunen upptäcker att en sökande har fuskat vid kunskapsprovet och kommunen har registrerat ett godkänt resultat, är provet ogiltigt och det enskilda provtill­fället är förbrukat. Kommunen ska i dessa fall meddela Folkhälsomyndigheten att provet är ogiltigt. Om kommunen upptäcker fusk under tiden som provet genomförs, kan kommunen hindra sökanden från att slutföra provet. Även i detta fall anses det enskilda provtillfället förbrukat.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om sökanden ska skriva ett omprov ska hela provet göras om. I alkohollagen står det att kunskaperna om alkohollagen ska visas genom att man gör ett prov. Därför ska hela provet vara godkänt med rätt andel rätta svar inom varje frågeområde.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Den kommun som anser att det uppstått en situation som kan kräva dispens från föreskrifterna kan ansöka om det hos Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad
Dela länk till frågan