Uppdaterad 14 juni 2019

Ny princip för typning av Neisseria gonorrhoeae

Referenslaboratoriet för bakteriell STI i Örebro går över till helgenomsekvensering för typning av gonokocker.

Under många år har typning av Neisseria gonorrhoeae i Sverige utförts med s.k. serovarbestämning. Förutom uppdelning i serogrupperna WI och WII/WIII så har dessa sedan undergrupperats i serovarer t. ex. Brpyst, Brpst och liknande kombinationer med hjälp av ytspecifika antikroppar. Problemet med denna typning har varit att den internationellt sedan många år varit ersatt av molekylärbiologisk typning som ger en mycket högre upplösning och mer sann koppling mellan isolat (1). Som informerats om vid det nationella Smittskyddsläkarmötet hösten 2018 så kommer därför det Nationella referenslaboratoriet för Bakteriell STI i Örebro att gå över till en ny algoritm för typning av N. gonorrhoeae.

Den nya rutinen gäller från juni 2019 och kommer se ut enligt nedan:

  1. Samtliga isolat som skickas till Referenslaboratoriet i Örebro kommer precis som tidigare att antibiotikaresistensbestämmas och delas upp i WI resp. WII/WIII (kommer som tidigare debiteras, men med en lägre summa än tidigare, se nedan).
  2. I händelse av smittspridning där det av olika skäl är svårt att få ihop smittkedjan, alternativt att det finns misstanke om en viss smittkedja, som bedöms viktig att säkerställa, så kan ytterligare typning utföras. I dessa situationer kontaktas nationella referenslaboratoriet i Örebro och helgenomsekvensering kan då utföras för en detaljerad utredning av de isolat som smittskyddet i den aktuella regionen/landstinget önskar. Resultatet kommer att svaras ut enligt ovanstående nomenklatur, men vid behov kommer mer detaljerade analyser också att kommuniceras direkt med smittskyddet. Helgenomsekvensering utförs varje vecka och kan vanligen besvaras inom två veckor. Kostnaden debiteras respektive region/landsting.

Priser:

  • Artverifiering och Resistensbestämning: 425 kr per isolat
  • Helgenomsekvensering: 1968 kr per isolat

Nyhet som pdf, referenser och kontaktuppgifter

Martin Sundqvist
Överläkare, Medicinskt ansvarig
E-post till Martin Sundqvist
Tel: 019-602 35 86

Magnus Unemo
E-post till Magnus Unemo
Tel: 019-602 20 38

Logotyp