Här finns information om:

Hantering av biorisker vid laboratorier eller liknande verksamheter är grundläggande för att skydda både personal, omgivande miljö och samhället i stort från smittämnen som kan orsaka skada. För att på ett effektivt sätt hantera biorisker behövs ett program för bioriskhantering. En grundläggande del av riskhantering är riskbedömningen som i sin tur pekar på behovet av skyddsåtgärder.

Biosäkerhet handlar om att skydda människor och miljö från exponering för smittämnen.

Bioskydd handlar om att förhindra förlust, stöld, missbruk, förskingring av, eller avsiktlig otillåten spridning av smittämnen och toxiner.

Kunskap om biosäkerhet och bioskydd behövs inom många olika verksamheter, exempelvis diagnostiska laboratorier, universitet och högskolor, bioteknikindustri eller andra verksamheter där man kan komma i kontakt med biorisker.

Folkhälsomyndigheten har ett internt program för hantering av biorisker vid myndighetens laboratorier och bistår även andra myndigheter och organisationer med expertstöd vid analys av biorisker samt med kompetens inom biosäkerhet och bioskydd vid laboratorier.

Läs mer