Uppdaterad 24 juni 2019

Utlysning för SLIM NRL-uppdrag 2020-2024

Information och ansökningsformulär för att söka uppdrag som NRL för perioden 2020-2024.

NRL för 2020-2024 utses definitivt och avtal om uppdrag tecknas med ägarnas företrädare SLIM styrgrupp först när samtliga 22 ägare, det vill säga Sveriges 21 regioner och Folkhälsomyndigheten, beslutat om myndighetsöverenskommelse för SLIM 2020-2024. Det beräknas kunna ske först sent 2019. Men SLIM styrgrupp måste preliminärt besluta om utsedda NRL redan i slutet av augusti, för att säkra nödvändig tid för att stämma av förslaget med hela laboratorienätverket och referensgrupper och därefter förelägga förslaget för ägarna.

Under första kvartalet 2019 genomfördes en kartläggning där Sveriges kliniska mikrobiologiska laboratorier samt NRL och kompletterande NRL (totalt 80 svar) bland annat bedömde hur nuvarande NRL fungerat, inlämnade eventuellt förslag till förändringar, samt rapporterade intresse för uppdrag som NRL inom befintliga eller föreslog nya områden.

Samtliga nuvarande NRL anmälde intresse för fortsatt uppdrag 2020-2024 och i de allra flesta fall föreslogs inga eller endast begränsade förändringar av uppdraget. I några fall anmälde laboratorier intresse för områden där andra laboratorier hade uppdrag som NRL och i några fall föreslogs att NRL skulle inrättas för nya områden.

SLIM styrgrupp har 19-06-14 gjort följande bedömningar/tagit följande inriktningsbeslut för NRL 2020-2024:

A) NRL för M. tuberculosis omvandlas till NRL för Mykobakterier för att inkludera även non-TB mykobakterier och de mikrobiologiska laboratorierna vid länssjukhuset i Kalmar och Universitetssjukhuset i Linköping får uppdrag som kompletterande NRL.

B) Mikrobiologiska laboratoriet vid Skånes Universitetssjukhus får uppdrag som
kompletterande NRL för humant papillomvirus.

C) Ett NRL för vissa fästingburna agens (Borrelia miyamotoi, Neoerlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Babesia, Rickettsia-arter) inrättas och de mikrobiologiska laboratorierna vid Länssjukhuset Ryhov, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset får uppdrag som NRL för området.

D) Ofullständiga underlag har inlämnats avseende förslag om att inrätta ett NRL för H. influenzae samt etablera ett ytterligare kompletterande NRL för TBE-virus.

E) Övriga NRL kvarstår 2020-2024 och nuvarande kliniska laboratorier får fortsatt uppdrag.

F) Styrgruppen kommer vid möte i augusti att analysera fördelning av basanslag och fastställa förslag till ägarna om basanslag för 2020-2024 men basanslag för 2020 kommer för vart och ett av nuvarande NRL att utgå med minst 95% av basbelopp för 2019.

Deadline 31 juli 2019 för ansökan om uppdrag som NRL 2020-2024 enligt styrgruppens inriktningsbeslut:

a) För varje NRL inlämnar såväl huvudansvarigt som kompletterande NRL egen ansökan, undertecknad av verksamhetschef och ledare av NRL (formulär bifogas).

b) Till varje ansökan ska bifogas information för beskrivning av uppdraget och i de fall mer än ett laboratorium ansvarar för ett NRL-uppdrag ska denna bifogade information vara identisk för, och beslutad av, samtliga laboratorier som ansvarar för NRL-uppdraget. NRL för vilka mer än ett laboratorium ansvarar ska också ange gemensamt beslutad fördelning av ev. basanslag.

 • För sökande som redan har uppdrag som NRL finns uppdraget beskrivet på
SLIM webbplats och för sådana fall är det tillräckligt att beskriva förändringar av uppdraget 2020-2024 jämfört med 2019. Beakta särskilt avgifter för analyser, samt "Förslag om ändringar till SLIM/NRL 2020-2024" (bilaga till protokoll för styrgruppens möte 2019-06-14.

 • För nytt NRL bifogas en helt ny uppdragsbeskrivning, i enlighet med principer för befintliga uppdragsbeskrivningar.

Deadline 12 juli 2019 för ansökan om uppdrag som NRL 2020-2024 utöver styrgruppens inriktningsbeslut:

a) För helt nya ansökningar, samt för ansökningar för vilka ofullständigt underlag inlämnats, måste för att beaktas en fullständig ansökan inlämnas, undertecknad av verksamhetschef och föreslagen ledare av NRL.

b) För de fall ett befintligt NRL har uppdrag för det område som ansökan avser ansvarar sökande för att samråda med nuvarande NRL och till ansökan bifoga information om resultat av samråd. Sökande och befintligt NRL ska vara överens om denna information.

c) Ansökan måste dessutom inkludera ett förslag till uppdragsbeskrivning i enlighet med principer för befintliga uppdragsbeskrivningar samt eventuellt äskande av basanslag för uppdraget. Av stor vikt är att ansökan innefattar motivering avseende hur det föreslagna NRL kan bidra till ökad effektivitet, minskad sårbarhet samt en jämlik och hållbar klinisk mikrobiologisk laboratorieverksamhet för landets hälso-och sjukvård.

Ansökningsformulär

Kontakt

Vid frågor kontakta slim@folkhalsomyndigheten.se eller SLIM förvaltare Hans Gaines på tel: 070-366 26 71.

Logotyp