Analyser för MERS-coronavirus efter den årliga vallfärden till Mecka

Folkhälsomyndigheten analyserade 29 frågeställningar för MERS-coronavirus under tiden 17 augusti till 20 september 2019. Samtliga prover som analyserades var negativa för MERS-coronavirus.

Av dessa 29 diagnosticerades sju med influensa A. Inget fall av mers har påvisats i Sverige. Årets vallfärd till Mecka, hajj, pågick 9 till 14 augusti 2019 och varje år reser cirka 2 000 människor från Sverige för att besöka Saudiarabien för den årliga vallfärden.

De aktuella förfrågningarna om analys för MERS-coronavirus visar att sjukvården har en medvetenhet om risken för mers hos personer som insjuknat i luftvägsinfektion under eller efter hemkomst från den saudiska halvön. Utifrån den samlade erfarenheten nationellt och internationellt finns det inga rapporter om spridning av mers i grupper som endast besöker områden avgränsade för hajj-besökare.

En viral luftvägsinfektion som kan ge svår sjukdom

Middle East Respiratory Syndrome (mers) är en viral luftvägssjukdom som orsakas av ett coronavirus (MERS-coronavirus). MERS-coronavirus orsakar allvarligare sjukdom framförallt hos personer med bakomliggande kroniska sjukdomstillstånd såsom diabetes mellitus, njursvikt, kronisk lungsjukdom och nedsatt immunförsvar. MERS-coronavirus identifierades för första gången 2012 hos en man i Saudiarabien som avled i en svår luftvägsinfektion. Sedan dess har knappt 2 500 personer diagnosticerats med mers i världen, varav drygt 850 har avlidit. 2015 inträffade det hittills största utbrottet av mers utanför arabiska halvön, i Sydkorea. En resenär som vistats i flera länder på arabiska halvön insjuknade då med luftvägssymtom och besökte flera vårdinrättningar innan diagnosen mers fastställdes. Smittan överfördes till 186 människor varav 38 avled. Sedan 2016 har sjukdomsförekomsten uppvisat ett allt mer stabilt epidemiologiskt mönster med förbättrad kontroll av smittspridningen på den arabiska halvön. Tyvärr förekommer fortsatt vårdrelaterade utbrott i Saudiarabien liksom primärfall efter nära kontakt med dromedarer men nu i betydligt mer begränsad omfattning jämfört med 2014 och 2015.

Samtliga fall kan kopplas till den arabiska halvön

Samtliga bekräftade fall av mers har kunnat kopplas till resa eller vistelse på arabiska halvön och sekundärfall har kopplats till nära kontakt med person som rest eller vistats i den regionen. WHO uppdaterar löpande aktuella epidemiologiska data.

Nära kontakt med mers-fall eller med dromedarer utgör största risken
Den kliniska misstanken om mers-infektion baseras väsentligen på epidemiologiska uppgifter om risk för primärsmitta i följande fall:

  • vid närkontakt med dromedarer (här avses yrkesverksamhet på dromedarfarm eller motsvarande),
  • konsumtion av livsmedel från dessa djur så som icke pastöriserad dromedarmjölk eller –urin,
  • otillräckligt tillagat dromedarkött,
  • human-till-human smitta efter närkontakt med verifierat fall eller patienter i områden där spridning av mers förekommer.

Inga rapporter om spridning av mers i grupper som enbart deltar i hajj

Under hajj vallfärdar miljontals människor från hela värden till Saudiarabien. Utifrån den svenska och den sammantagna internationella erfarenheten finns det inga rapporter på spridning av mers hos grupper som endast besöker områden avgränsade för hajj-besökare, varken under 2019 eller tidigare år. Viktigt dock att uppmärksamma att vissa hajj-besökare inte begränsat sitt resande till enbart hajj-områdena.

Ett viktigt preventivt arbete genomförs av de saudiska ambassaderna runt om i värden inför hajj. Man gör informationsinsatser på många olika språk som uppmanar hajj-resenärer att vaccinera sig mot influensa. Man ger också annan viktig sjukdomsförebyggande information och förhållningsregler.

En tredjedel av mers-frågeställningarna positiva för influensa

Under årets post-hajj period har Folkhälsomyndigheten analyserat 29 frågeställningar för MERS-coronavirus. Analys för influensa A och B har också utförts på dessa prover och sju har varit positiva för influensa A. Totalt har vi från och med 2016 analyserat 189 frågeställningar med misstänkt mers. Av dessa har 32 % diagnosticerats med influensa.

Påvisning av MERS-coronavirus med PCR

Folkhälsomyndigheten utför analys för MERS-coronavirus med molekylärbiologisk teknik (PCR). Analysen ingår i vår beredskapsdiagnostik och finns därmed, för svåra fall tillgänglig dygnet runt, merparten av analyserna utförs dock dagtid.

Vid misstanke om mers hos en patient bör Klinisk mikrobiolog i beredskap kontaktas på telefonnummer 010-205 24 00 för bedömning av indikation och beslut om tid för utförande av analysen. De provmaterial som rekommenderas är i första hand BAL eller sputum och där BAL har den högsta känsligheten. Nasofarynxsekret (ej kolad pinne) är av värde vad det gäller bedömning av smittsamhet men enstaka negativ analys kan inte utesluta sjukdom vid fortsatta symptom.

Mikrobiologisk beredskap och 24/7-diagnostik (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer