Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina

Vid årsskiftet upptäcktes ett nytt coronavirus (2019-nCoV) bland människor med koppling till en fisk- och djurmarknad i staden Wuhan i Kina. Det saknas ännu säker kunskap om virusets smittsamhet. Folkhälsomyndigheten har etablerat diagnostik för detta virus vid misstänkta fall.

Coronavirus orsakar vanligtvis mild sjukdom

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. De flesta återfinns hos olika djurarter och endast ett fåtal av dessa kan smitta mellan djur och människor. De sex coronavirus som man sedan tidigare känner till som kan ge upphov till sjukdom hos människor ger väldigt varierande symtom, allt från milda symtom till allvarligare luftvägssjukdom. De allvarliga varianterna orsakar sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) och mers (Middle Eastern Respiratory Syndrome). Inkubationstiden för hittills kända humanpatogena coronavirus är 2-14 dagar.

Källan till 2019-nCoV inte identifierad

Källan till smittan har ännu inte identifierats men de initialt rapporterade fallen har haft en direkt koppling till en fisk- och djurmarknad. Marknaden är stängd sedan den 1 januari, har sanerats och miljöanalyser pågår.

Feber, hosta och dyspné

Symptombilden som rapporterats har innefattat feber, hosta och dyspné. Lungröntgenbild som vid typisk viral pneumoni med diffusa bilaterala infiltrat har uppvisats.

Vid hosta och feber efter vistelse i Wuhan rekommenderas kontakt med vården

Personer som besökt Wuhan och upplever hosta och feber uppmanas att söka vård. Sjukvården runt om i världen ombeds att vara uppmärksam för att upptäcka eventuella nya fall, minska risken för smittspridning och öka kunskapen om viruset.

Diagnostik av 2019-nCoV på Folkhälsomyndigheten

Den diagnostiska beredskapen av okänt smittämne är god med etablerade metoder så som metagenomik, elektronmikroskopi och virusodling. Den fullständiga genetiska sekvensen för 2019-nCoV är publicerad och den av WHO rekommenderade diagnostiken (molekylärbiologisk) som påvisar 2019-nCoV finns på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten hanterar provmaterialet i skyddsnivå 3 laboratorium.

Klinisk mikrobiolog i beredskap bistår om frågeställningen blir aktuell

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt 2019-nCoV hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) vid Folkhälsomyndigheten. KMiB går att nå dygnet runt via myndighetens beredskapsnummer 010-205 24 00, tonval 2. Telefonen bemannas av specialistläkare i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin.

Provtagning

Vid misstanke om 2019-nCoV bör KMiB kontaktas för bedömning av indikation och beslut om tid för utförande av analysen. Eftersom kända humana coronavirus i huvudsak replikerar i luftvägsepitel rekommenderas prov från luftvägarna i form av sputum, aspirat/sköljvätska från nedre luftvägarna, och/eller nasofarynx-prov för direktpåvisning av virus med molekylära metoder. Observera att provtagning från luftvägarna skall ske med personlig skyddsutrustning mot luftburen smitta, dvs. andningsskydd såsom vid provtagning för sars och mers.

För eventuell senare serologisk testning bör serum från den akuta sjukdomsfasen säkras.

Prov som inte transporteras omedelbart till Folkhälsomyndigheten bör förvars i kylskåp i väntan på transport.

Läs mer