Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Lyssna

Statistiken över covid-19-fall uppdateras på torsdagar med dagliga data och veckovisa data fram till och med föregående hela kalendervecka. Data rapporteras sammanställt på rapporteringsdatum i SmiNet och kan komma att kompletteras i efterhand.

Till Folkhälsostudio för det interaktiva faktabladet:

Bekräftade fall av covid-19 (extern webbplats)

Mer data i Folkhälsodata

Underliggande data hittas under kategorin ”Smittsamma sjukdomar” i Folkhälsodata:

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

Information om datakällor

Bekräftade fall med covid-19

Daglig data

 • Daglig data innehåller anmälningar inkomna till och med föregående söndag. Data görs tillgängliga på torsdagar.
 • Uppgifterna är preliminära och kan komma att justeras i efterhand.
 • Bekräftade fall med covid-19 är de fall som anmäls i databasen SmiNet med pågående infektion med covid-19 enligt falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19.
 • I statistiken för 2020 och 2021 redovisar Folkhälsomyndigheten ett covid-19 fall per individ och 12 månaders period. Från den 1 januari 2022 redovisas fall med ny infektion för samma individ om det passerat sex månader från den tidigare anmälda infektionen. Förändringen trädde ikraft 18 januari 2022 och i samband med detta uppdaterades antalet rapporterade fall för januari 2022.

Veckodata

 • Veckodata sammanställs veckovis fram till och med föregående söndag och görs tillgänglig på torsdagar. En samlad bedömning av föregående veckas data publiceras i en veckorapport på fredagar.
 • För analyser av antalet fall i relation till befolkningsstorlek i olika grupper används befolkningsdata från SCB från 31 december föregående år.
 • Där vaccinationsstatus anges har data hämtats från Nationella Vaccinationsregistret, som är ett verktyg för att följa upp nationella vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer.

Veckorapporter om covid-19

Statistik över avlidna

 • Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer.
 • I statistiken för 2020-2022 visas antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterad till covid-19 och då räknas inte dödsfallet med i statistiken. För fall anmälda från och med den 1 januari 2023 har definitionen av avlidna ändrats. I statistiken för 2023 visas antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit enligt folkbokföringen, oavsett dödsorsak, inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. Därmed behöver inte uppgift om avliden vara rapporterad i SmiNet för att räknas i statistiken. Ändringen trädde ikraft den 21 juni och i samband med detta reviderades antalet avlidna fall anmälda från och med 1 januari 2023.
 • Tidserien med antalet avlidna per dag innehåller endast de fall där datum för dödsfallet är känt, därför kan totalt antal avlidna skilja sig mot det antal som redovisas i tidsserien.
 • Socialstyrelsen följer antalet avlidna med angiven dödsorsak covid-19:

Statistik om covid-19 (socialstyrelsen.se)

Laboratoriebekräftade fall och intensivvårdade fall

 • Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen till databasen SmiNet och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.
 • Databasen med anmälningar är levande vilket innebär att korrigeringar och ändringar sker löpande. I databasen kan behandlande läkare eller smittskyddsenheten i respektive region uppdatera uppgifter för varje enskilt fall.
 • Antalet intensivvårdade laboratoriebekräftade fall hämtas löpande från Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI.
 • Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall, intensivvårdade fall och avlidna fall förekommer och därför ska de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) tolkas med försiktighet. När det gäller rapporteringen av intensivvårdade och avlidna fall förväntas en eftersläpning uppemot två veckor.
 • Vi strävar efter att våra rapporteringar ska överstämma med regionernas smittskyddsenheter med förbehåll för att det kan skilja sig åt beroende på när uppgifter uppdateras och vilken källa som använts.

Regiontillhörighet

Regiontillhörighet baseras på uppgifter från SmiNet utifrån den region där ansvarig smittskyddsenhet finns.

Kommuntillhörighet

Kommuntillhörighet för fallen baseras på data från totalbefolkningsregistret från föregående år.

Förändringar i provtagningen för covid-19

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Över tid har det skett förändringar i provtagningen för covid-19 som påverkar hur väl antalet laboratoriebekräftade fall reflekterar smittspridningen:

 • Initialt under 2020 (från vecka 4) provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19.
 • Den 13 mars (vecka 11) 2020 ändrades provtagningen eftersom situationen med covid-19 förändrats i delar av Sverige. För att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta prioriterades provtagning av personer som var i behov av vård på sjukhus samt personal inom vård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Ett antal regioner provtog en bredare grupp på grund av utökad smittspårning.
 • Den 17 april presenterade Folkhälsomyndigheten en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19.
 • En uppdaterad strategi publicerades 5 maj.
 • Den 5 juni gav Regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten och till länsstyrelserna att säkerställa flöden av storskalig testning. Kapaciteten ökades successivt och påverkade antalet fall som bekräftades och andelen milda rapporterade fall ökade.
 • Den 1 november 2021 uppdaterade Folkhälsomyndigheten provtagningsrekommendationerna för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.
 • Den 22 november 2021 justerades provtagningsindikationen så att personer med symtom på covid-19 rekommenderas testning oavsett vaccinationsstatus.
 • Den 9 februari 2022 infördes en ny provtagningsindikation så att testning och smittspårning syftar till att skydda personer i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som har ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Den nya provtagningsindikationen fokuserar på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
 • Förändringen den 9 februari 2022 medför att statistiken över antalet bekräftade fall av covid-19 inte kommer vara jämförbar med tidigare under pandemin. Statistiken över intensivvård och död bland de som bekräftas smittade kommer fortsatt att ge en bild av smittspridningens allvarligaste effekter.
 • Den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal togs bort från och med den 15 februari 2023.

Läs mer om förändringar i provtagningen för covid-19

Databasen SmiNet

 • Bekräftade fall med covid-19 är de fall som anmäls i databasen SmiNet med pågående infektion med covid-19 enligt falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19.
 • Under några dagar i vecka 21 2021 var SmiNet tillfälligt nedstängt av säkerhetsskäl. De fall som bekräftats under de dagar systemet var stängt rapporterades in under helgen vecka 21 och under vecka 22. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i SmiNet. Detta innebär att fall som egentligen skulle ha registrerats och redovisats under vecka 21 nu istället redovisas under vecka 22. Data för den perioden behöver därför tolkas över en längre tidsperiod.
 • Under sommaren 2021 och fram till vecka 42 2021 fanns en eftersläpning av inrapporteringen av fall till SmiNet, vilket påverkade det dagliga antalet fall. Från och med fredagen den 22 oktober 2021 har SmiNet utökade öppettider och fall rapporteras in löpande utan eftersläpning.
 • I slutet av vecka 48 2023 var SmiNet stängt under två dygn, på grund av en planerad uppdatering. Det betyder att en del fall som skulle anmälts under helgen istället anmäldes under början av vecka 49. Data för den perioden behöver därför tolkas över en längre tidsperiod.

Läs mer

Covid-19 i svensk intensivvård (icuregswe.org)