Nukleinsyrapåvisning för Huaiyangshan banyangvirus och Orientia tsutsugamushi för ökad diagnostisk beredskap vid fall med oklar feber efter resa i Sydostasien

1 september 2021 införde Folkhälsomyndigheten två nya PCR-analyser för påvisning av högpatogena virus och bakterier.

Analyserna hanterar de vektorburna patogenerna Huaiyangshan banyangvirus och Orientia tsutsugamushi. H. banyangvirus som också kallas för Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) orsakar hemorragisk feber-liknande sjukdom med hög dödlighet samt risk för vårdrelaterad smitta. Analysen ingår i beredskapsdiagnostiken hos Folkhälsomyndigheten då det även finns risk för störningar på samhällsnivå och/eller inom hälso och sjukvården genom sekundärfall i Sverige.

Som komplement till diagnostiken av antikroppspåvisning för O. tsutsugamushi finns nu möjligheten att diagnosticera scrub typhus i ett tidigare skede i och med införandet av PCR. Både SFTSV och scrub typhus har ospecifik klinisk bild men kan leda till allvarlig sjukdom varför differentialdiagnostiken för patienter med oklar feber efter resa till Asien förbättras avsevärt med tillgång till PCR.

Med Huaiyangshan banyangvirus PCR utökas de diagnostiska möjligheterna för virala hemorragiska febrar

Huaiyangshan banyangvirus är ett RNA-virus av genus Phlebovirus och tillhör familjen Bunyaviridae. Viruset identifierades först i Kina 2009-2011 och har sedan detekterats i flera länder i Sydostasien så som Japan, Vietnam, Sydkorea och Taiwan. Den huvudsakliga vektorn är fästingen Haemophysalis longicornis men även andra arter av fästingar kan överföra viruset. Smitta mellan människor och även från husdjur till människor har rapporterats. Sjukdomen har en inkubationstid på 5-14 dagar och orsakar ofta feber och gastrointestinala besvär med påverkan på blodbilden i form av trombocytopeni och leukopeni. Allvarliga infektioner kan leda till organsvikt med dödlig utgång. PCR-analys för viralt RNA utförs på helblod (EDTA) eller serum under akutfasen och upp till 2 veckor efter symtomdebut. På grund av sjukdomens allvarlighetsgrad med en rapporterad dödlighet mellan 5-23 %, samt rapporter om nosokomial smitta via kontakt med blod, ingår H. banyangvirus-nukleinsyrepåvisning i den virala beredskapsdiagnostiken. H. banyangvirus-infektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och anmäls enligt falldefinition för ”Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber, ebola och sorkfeber (nefropathia epidemica)”.

PCR kompletterar diagnostiken för Orientia tsutsugamushi på Folkhälsomyndigheten

Scrub typhus, eller kvalsterburen tyfus, förekommer i stora delar av Sydostasien och Stillahavsregionen. Inkubationstiden är mellan 6-21 dagar efter bett av Leptotrombidium-kvalster. Ett typiskt eschar (nekrotiserad vävnad) efter bettet kan ofta ses. Hittills har enbart serologisk diagnostik för O. tsutsugamushi erbjudits på Folkhälsomyndigheten baserat på indirekt immunfluorescens. Den metoden anses fortsatt vara golden standard men har sina begränsningar i form av att infektionen oftast påvisas efter det akuta förloppet. Då scrub typhus kan bli livshotande och effektiv behandling med antibiotika är avgörande för utfallet är det viktigt att bekräfta diagnosen i tidigt skede av infektionen. PCR för direkt påvisning av O. tsutsugamushi-DNA i patientprov erbjuds numera. Kombinationen av direkt och indirekt diagnostik ökar sannolikheten för att kunna fastställa diagnosen.

Rekommenderat provmaterial för PCR-analys är helblod (EDTA) och hudbiopsi eller skrap av sårskorpa/eschar. Hudbiopsier ska transporteras till Folkhälsomyndigheten i sterilt koksalt. Vi vill påminna om att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse alltid ska anges på remissen för korrekt hantering av provet och tolkning av resultat.

Läs mer