Ny metod för påvisning av Acanthamoeba spp DNA

Folkhälsomyndigheten har infört en realtids-PCR-metod för detektion av parasiten Acanthamoeba. Metoden kompletterar befintlig odlingsmetodik som fortsatt betraktas som guldstandard. Då PCR anses ha något högre känslighet kompletterar dessa metoder varandra väl och ökar den diagnostiska prestandan av parasiten Acanthamoeba.

Acanthamoeba spp – ögonläkarens skräck

Den frilevande amöban Acanthamoeba (Akantamöba) finns i våra omgivningar såsom vattendrag och fuktig jord. Den orsakar sällan invasiva infektioner men kan leda till mycket svårbehandlad keratit framförallt hos kontaktlinsbärare. Vid misstanke om Acanthamoeba-keratit krävs väl utförd provtagning och specialdiagnostik för att påvisa organismen. Biopsi eller skrap från hornhinna tas på riktad misstanke och skickas till Folkhälsomyndigheten i sterilt provrör helt fyllt med NaCl-lösning. Acanthamoeba kan i sällsynta fall ge upphov till granulomatös amöbaencefalit (GAE) med dålig prognos. Vid sådan misstanke kan hjärnbiopsi eller cerebrospinalvätska analyseras. Hos immunsupprimerade patienter förekommer även granulomatösa hudinfektioner orsakade av Acanthamoeba då hudbiopsi kan skickas för analys.

Ny metod och nytt diagnostikflöde vid Acanthamoeba-frågeställningar

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller odlingsmetodik för påvisning av Acanthamoeba spp vilket fortsatt kan betraktas som guldstandard. I tillägg utför vi nu även realtids-PCR, vilken möjligen har något högre känslighet än odling. PCR-metoden har tagits i bruk efter omfattande validering och optimering av extraktionsmetod och identifierar amöban på genusnivå. Det diagnostiska flödet vid frågeställning keratit är således odling i 7 dagar med påföljande PCR vid negativ odling. Vid positiv odling rapporteras resultatet snarast. Om möjlighet finns att skicka två prover från samma provtagningstillfälle utförs odling och PCR parallellt.

Läs mer